Lovudvalget - Udkast til lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste mv. samt andre love - sagsnr. 09-1152

Print Print
01-10-2009