Lovudvalget - Høring over Europa-Kommissionens forslag til en forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab og om ophævelse af forordning (EF) nr. 736/96 - sagsnr. 09-1000

Print Print
03-08-2009