Lovudvalget - Høring over Europa-Kommissionens forslag til en forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og om ophævelse af direktiv 2004/67/EF - sagsnr. 09-0988

Print Print
24-08-2009