Strafferetsudvalget - Høring over Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en procedure for forhandling og indgåelse af bilaterale aftale mellem medlemsstater og tredjelande om sektorspørgsmål - sagsnr. 09-0499

Print Print
29-04-2009