Responsumudvalget

Print Print

Formål

Udvalgets formål er at afgive responsum om god advokatskik eller beregnede salærer efter anmodning fra advokater eller advokatvirksomheder. Retningslinjerne for afgivelse af responsum er fastsat i § 32 i Advokatsamfundets vedtægter.

Udvalgets opgaver

Udvalgets aktiviteter er afgrænset i vedtægtens § 32:

Stk. 1.
På begæring af en advokat eller et advokatselskab skal Advokatrådet afgive responsum om god advokatskik eller andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed.

Stk. 2.
Det samme gælder tilfælde, hvor en advokat eller et advokatselskab ønsker rådets responsum angående et af advokaten beregnet salær, om hvis berettigelse der er tvist mellem advokaten og klienten eller dennes retshjælpsforsikringsselskab.

Stk. 3.
Rådet afgiver dog ikke responsum i en sag, hvorom der på tidspunktet for rådets behandling af responsumbegæringen verserer klagesag for Advokatnævnet.

Stk. 4.
Rådet kan under en verserende sag efter parternes eller rettens anmodning til vejledning for retten afgive responsum om et omtvistet salær eller om god advokatskik i en sag, der ikke har været påkendt af Advokatnævnet.

Medlemmer:
Advokat Henrik Oehlenschlæger (formand)
Advokat Karen Wung-Sung
Advokat Birgitte Fobian Rolighed
Advokat Randi Bach Poulsen
Advokat Johnnie Schmidt
Advokat Susan Sørensen
Advokat Iben Winsløw

Sekretariat: 
Chefkonsulent Martin Korp Jensen (udvalgssekretær)