Responsa

Print Print

Advokatrådets Responsumudvalg afgiver responsa om god advokatskik eller beregnede salærer efter anmodning fra en advokat eller advokatselskab.

Responsumvirksomheden varetages af et udvalg af medlemmer af Advokatrådet med bistand fra sekretariatet og Advokatrådets fagudvalg.  

Spørgsmål om god advokatskik
Responsumudvalget afgiver responsa om god advokatskik eller andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed. Responsumudvalget udtaler sig om gældende praksis inden for advokatens virksomhedsområde, herunder god advokatskik, som advokaten skal efterleve.

Udvalget tager ikke stilling til løsning af retlige spørgsmål, som er forelagt retten til afgørelse. Hvis der verserer en retssag, kan Advokatrådet ifølge vedtægternes § 32, stk. 4 afgive et responsum om god advokatskik, som retten kan bruge til vejledning.

Udtalelserne skal betragtes som en slags kollegial vejledning, og indebærer derfor ikke stillingtagen til løsning af de retlige spørgsmål, der danner grundlag for henvendelsen, eller som er forelagt retten til afgørelse.

Spørgsmål om salærets størrelse
Responsumudvalget afgiver også responsa om rimeligheden af et beregnet salær, hvis der er uenighed om salærets størrelse, og hvis en advokat eller en domstol anmoder om det. I disse tilfælde tager Responsumudvalget stilling til den konkrete tvist og vurderer om et givent salær er i strid med § 126 i retsplejeloven om, at en advokat kun må tage et rimeligt salær.

Responsumudvalget baserer sin vurdering på de sædvanlige salærfastsættelsesparametre: sagens værdi, sagens betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, arbejdets art, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag og det med sagen forbundne ansvar for advokaten.

Særligt om salærtvister, hvor salæret skal dækkes af en forsikring
Størstedelen af de salærtvister, som Responsumudvalget bliver bedt om at kigge på, handler om størrelsen af advokaters salær, hvor salæret skal dækkes af en retshjælpsforsikring. Her har advokaten typisk accepteret forsikringsbetingelsernes henvisning til domstolenes retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager , da han/hun anerkendte forsikringsselskabets retshjælpsdækning og dermed indgået en salæraftale, som Responsumudvalget ikke har mulighed for at se bort fra. Derfor vil et rimeligt honorar i disse tilfælde som udgangspunkt svare til det beløb, der ville kunne forventes fastsat ved anvendelse af domstolenes retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager, jf. retshjælpsforsikringsbetingelsernes § 11, stk. 5.

Møder og sagsbehandlingstider
Der afholdes sædvanligvis møde i Responsumudvalget før hvert rådsmøde. Det vil sige ca. en gang om måneden.

Sagsbehandlingstiden er gennemsnitlig på et par måneder, men er i øvrigt afhængig af, hvor godt sagen er oplyst ved fremsendelse til Responsumudvalget, idet Responsumudvalget ofte ser sig nødsaget til at gennemføre flere høringer af parterne efter principperne i forvaltningsloven, før sagen kan behandles. Anmodninger til brug for verserende sager ved retten gives forrang ved tilrettelæggelse af sagsbehandlingen. Der vil almindeligvis kunne forventes en lidt længere sagsbehandlingstid for sager om god skik og spørgsmål af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed end for sager om salærtvister.

Anmodning om responsum skal sendes til
Advokatsamfundet 
Advokatrådets Responsumudvalg
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Fax 33 36 97 50
E-mail samfund@advokatsamfundet.dk

Responsumudvalget

Læs mere om Advokatrådets Responsumudvalg.