Om advokatkredsene og kredsbestyrelserne

Print Print


Danmark er inddelt i 8 advokatkredse, som hver ledes af en kredsbestyrelse. Hver kredsbestyrelse består af advokater valgt i advokatkredsen. Kredsbestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. I sager, hvor kredsbestyrelsen bistår Advokatnævnet, tiltrædes kredsbestyrelsen af en offentlighedsrepræsentant udpeget af Justitsministeriet.


Kredsbestyrelsens opgaver
Den enkelte kredsbestyrelse har til opgave:

  • at bistå Advokatrådet og Advokatnævnet i deres virksomhed,
  • at afholde kollegiale samtaler med advokater eller medejere af advokatselskaber fra omkringliggende advokatkredse, og
  • at afvikle valg til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelsen i den pågældende advokatkreds.


Kredsbestyrelsens bistand til Advokatnævnet

Kredsbestyrelsens bistand til Advokatnævnet består i, at kredsbestyrelsen efter Advokatnævnets nærmere bestemmelse bistår i klagesager om:

  • et vederlag, som en advokat, et advokatselskab eller en medejer af et advokatselskab har forlangt for sit arbejde, og
  • en advokat, et advokatselskab eller en medejere af et advokatselskab, der har tilsidesat god advokatskik.

Det er Advokatnævnet, der afgør disse sager. Kredsbestyrelsens bistand vil derfor bestå i en indstilling om sagens afgørelse til Advokatnævnet.

De nærmere regler om kredsbestyrelsernes bistand til Advokatnævnet er fastsat i bekendtgørelsen om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed.