Tilsynsbesøg

Print Print


Formål
En af Advokatrådets opgaver er at føre et effektivt tilsyn med advokater og advokatvirksomheder. Formålet med dette tilsyn er at medvirke til, at alle landets advokater lever op til god advokatskik og de øvrige regler, der gælder for udøvelse af advokatvirksomhed. Hvor Advokatnævnets arbejde er bagudrettet i forhold til allerede opståede problemer, er Advokatrådets tilsynsarbejde forebyggende. Tilsynsordningen har som en væsentlig målsætning at vejlede advokatvirksomhederne om prisoplysningsreglerne, advokatselskabsreglerne, hvidvaskloven etc.

Udtagning til tilsyn
Advokatrådets målsætning er hvert år at gennemføre tilsyn hos

  • 10 % af advokatvirksomhederne og
  • 10 % af de virksomhedsansatte advokater.

Tilsynsbesøgene bliver fordelt geografisk i forhold til antallet af advokater i landets regioner. Inden for regionen er det tilfældigt, hvilke advokatfirmaer og virksomhedsansatte advokater, der udtages. 

Hvordan foregår tilsynsbesøget?
De advokatvirksomheder, der udtages til tilsyn, modtager brev fra Advokatsamfundet med opfordring om at aftale tidspunkt for tilsynsbesøg inden for fire uger. I brevet står der, hvad man kan forvente af besøget, og hvad Advokatsamfundet vil lægge vægt på. Herudover vedlægges et tilsynsskema, der skal bruges under tilsynsbesøget.

Tilsynet foregår ved besøg i advokatvirksomhederne. Denne praksis er nødvendig for at gennemføre Advokatsamfundets tilsynsforpligtelser efter hvidvaskreguleringen, der kræver ”inspektioner” hos advokaterne. Besøgene giver samtidig mulighed for dialog mellem Advokatrådet som tilsynsmyndighed og advokatvirksomhederne.

Et tilsynsbesøg varer normalt mellem en og to timer. Fra Advokatsamfundets sekretariat deltager en medarbejder. Advokatfirmaet bestemmer selv, hvem der skal deltage fra firmaets side. Under mødet gennemgår man de emner, der fremgår af tilsynsskemaet, men der er også mulighed for at drøfte andre spørgsmål. Advokatsamfundets medarbejder noterer konklusionerne fra mødet i tilsynsskemaet, der afslutningsvist underskrives og kopieres til advokatvirksomheden.

Hvis ikke alle forhold er i orden
Hvis ikke alle forhold har været i orden, vil det som oftest blive aftalt, hvordan forholdene rettes op og inden for hvilken frist. Det kan f.eks. dreje sig om, at advokatvirksomheden skal have udarbejdet eller opdateret retningslinjer vedrørende interessekonflikter eller hvidvask, eller at oplysninger om ejerforholdene i et advokatselskab skal indsendes til Advokatsamfundet.

I grovere tilfælde vil sekretariatsmedarbejderne forelægge sagen for Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg.  Dette udvalg tager stilling til, om sagen skal gå videre til Advokatrådet med henblik på at rejse en disciplinærsag ved Advokatnævnet.