Kollegial samtale og -tilsyn

Print Print

Hjælp til advokater, der styrer mod en frakendelsessag

Kollegial samtale


Baggrund og anvendelsesgrundlag
Advokatrådet kan indkalde en advokat eller en person, som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, til en kollegial samtale, hvis det må antages, at den pågældende groft eller gentagne gange har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører. Det kan f.eks. være langsom sagsbehandling, systematisk brud på salærfastsættelsesreglerne eller samarbejdsaftaler, der bringer tvivl om advokatens eller partnerens uafhængighed.

Formål
Samtalen har til formål at gøre advokaten opmærksom på, at Advokatrådet har modtaget oplysninger, der tyder på, at advokaten har tilsidesat god advokatskik eller andre advokatpligter. Det er dermed også formålet at forsøge at få advokaten til at lægge sine sagsgange eller sin adfærd om – både af hensyn til advokaten og til klienterne.

Samtalen er ikke tænkt som et alternativ - men supplement - til klagesagsbehandlingen. Det vil efter omstændighederne kunne betragtes som tilsidesættelse af god advokatskik at udeblive fra en samtale.

Gennemførelse
I samtalen deltager kredsbestyrelsen i en af de advokatkredse, som grænser op til den kreds, hvor den indkaldte har sin virksomhed.

Der er fastsat nærmere regler for indkaldelse af advokaten, varsel, stedet for samtalens afholdelse og deltagere mv. i bekendtgørelse om indkaldelse af advokater mv. til en samtale med kredsbestyrelsen.

 

Kollegialt tilsyn 


Baggrund og anvendelsesgrundlag
Advokatrådet kan iværksætte et kollegialt tilsyn med en advokat, ansatte eller medejere af advokatselskaber, hvis den pågældende er under mistanke for at have begået overtrædelser, der kan føre til frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed, eller retten til at eje aktier eller anparter i et advokatselskab.

Tilsynet kan også iværksættes efter anmodning fra den pågældende advokat selv.

Formål
Formålet med tilsynet er at forsøge at forhindre flere overtrædelser. Tilsynet kan samtidig medvirke til at skaffe det nødvendige oplysningsgrundlag for Advokatrådets eventuelle beslutning om at indlede en frakendelsessag ved Advokatnævnet.

Tilsynet skal munde ud i en tilsynsrapport skrevet af tilsynsadvokaten. Rapporten sendes i udkast til advokaten med frist til at komme med bemærkninger. Den færdige rapport skal indgå i Advokatrådets vurderinger af forholdene hos den, der har været under tilsyn.

Tilsynsadvokaten
Tilsynet varetages af en erfaren advokat, udpeget af Advokatrådet. Tilsynsadvokaten har tavshedspligt og skal bevare fuldstændig uafhængighed.

Advokatens pligter
Advokaten har pligt til at forsyne tilsynsadvokaterne med oplysninger og de dokumenter, som tilsynsadvokaten mener, har betydning for tilsynet. Advokaten har også pligt til at være til stede under tilsynsadvokatens besøg, med mindre der er indgået en anden aftale med advokaten, eller han har lovligt forfald.

Modarbejdelse af tilsynet vil efter omstændighederne blive betragtet som en alvorlig tilsidesættelse af god advokatskik og vil kunne føre til en frakendelsessag ved Advokatnævnet.

Gennemførelse
Tilsynsadvokaten skal gennem nogle samtaler med advokaten forsøge at få kendskab til forretningsgangene i advokatvirksomheden.  Tilsynsadvokaten skal ikke overtage driften af advokatens virksomhed men påse arbejdsgangene, herunder i forbindelse med enkeltsager.

Tilsynet skal tilrettelægges så det forstyrrer arbejdet i advokatens virksomhed mindst muligt og sådan, at advokatens klienter og forretningsforbindelser om muligt ikke opnår kendskab til at tilsynet er etableret.

Tilsynet kan normalt ikke overstige 3 måneder. Advokatrådet kan dog beslutte, at forlænge tilsynsperioden med op til 3 måneder. Tilsynet kan kombineres med gennemførelsen af en revisorundersøgelse hos advokaten.

Reglerne om kollegialt tilsyn fremgår af vedtægt for Advokatsamfundet §§ 21-29.