Klientkonto

Print Print

 

Fristen for indsendelse af den årlige klientkontoerklæring er 31. marts.

Reglerne om advokaters behandling af betroede midler findes i klientkontovedtægten, se link i højremenuen.

Den årlige klientkontoerklæring
Advokatrådet har pligt til at føre tilsyn med advokater, jf. retsplejelovens § 143, stk. 2. En del af dette tilsyn vedrører behandlingen af betroede midler. Det fremgår af klientkontovedtægten, at alle advokater og advokatselskaber skal indsende en årlig klientkontoerklæring. Hvis advokaten eller advokatselskabet har eller i det forløbne år har haft betroede midler, skal "Formular I" benyttes, og der skal afgives oplysninger og attestation fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Har advokaten eller advokatselskabet ikke betroede midler skal "Formular II" anvendes. Når dette er tilfældet, er der ikke krav om, at revisor skal deltage. I tilfælde af at "Formular I" skal benyttes, kan revisor få nærmere oplysninger om sin indsats i revisionsinstruksen.

Fristen for indsendelse af den årlige klientkontoerklæring er 31. marts.

Dispensation for daglig bogføring
Et andet af klientkontovedtægtens krav til advokater er, at de skal bogføre dagligt og også sikre, at der dagligt er overensstemmelse mellem klienttilsvaret og indestående på klientbankkonti. Hvis en advokat kun har få daglige posteringer på klienttilsvarskontoen og indeståendet på klienttilsvarskontoen er begrænset, vil advokaten efter omstændighederne kunne blive meddelt dispensation, således at disse krav kun skal opfyldes typisk 2-3 gange om ugen. Hvis en advokat ønsker at søge om dispensation, skal det ske på en særlig formular til dispensation.

Skærpede krav
Under nærmere i klientkontovedtægten anførte betingelser kan Advokatrådet som led i sit tilsyn:  

  • anmode en advokat om at indsende ekstraordinære klientkontoerklæringer, 
  • pålægge en advokat at indhente tilladelse hos en af Advokatrådet udpeget person hver gang, advokaten skal hæve på klientbankkontoen og 
  • sende en revisor ud for at lave en undersøgelse og rapport herom til Advokatrådet  

Start- og sluterklæring
Når en advokat påbegynder selvstændig advokatvirksomhed, skal advokaten indsende en starterklæring, jf. klientkontovedtægtens § 11. Erklæringen skal indeholde en kort redegørelse om tilrettelæggelse og førelse af advokatens bogholderi, og erklæringen skal attesteres af en revisor. Erklæringen kan indsendes via webløsningen for klientkontoerklæringer (brugernavn og kodeord oplyses af Advokatsamfundet). Fristen for indsendelse af starterklæring er seks måneder fra startdatoen.

En advokat, som har mistet retten til at udøve advokatvirksomhed eller som har deponeret sin beskikkelse, skal afgive en erklæring om, at advokaten ikke længere er i besiddelse af betroede midler. Denne erklæring kan også indsendes via websiden, og fristen er en måned fra ophørsdatoen.

Hvis en advokat eller et advokatselskab ikke indsender klientkontoerklæringer som påkrævet eller i øvrigt overtræder reglerne i klientkontovedtægten, kan Advokatrådet indklage den pågældende for Advokatnævnet.