Nye felter vedrørende drift af anden virksomhed

Print Print

 

 

I forbindelse med den seneste ændring af retsplejeloven (lov nr. 1540 af 18/12/2018) blev det besluttet at Advokatrådet som led i sin tilsynsvirksomhed skal indhente information om advokaternes drift af anden virksomhed end advokatvirksomhed. Oplysningerne skal gives en gang om året på klientkontoerklæringen og oplysningsforpligtelsen er indført med virkning for den erklæring, der skal afgives inden 31. marts 2019.

Uddrag af Betænkning afgivet af Retsudvalget den 22. november 2018 (vores fremhævning):

Endvidere foreslås som supplement til ændringsforslaget at udvide advokaters oplysningspligt i forbindelse med den såkaldte klientkontoerklæring, som advokater årligt afgiver til Advokatrådet. Manglende indgivelse af klientkontoerklæringen anses for at være en overtrædelse af god advokatskik, der kan medføre en sanktion fra Advokatnævnet.

Klientkontoerklæringen indeholder oplysninger om de betroede midler, som en advokat håndterer på vegne af en klient eller tredjemand i kraft af sit hverv som advokat. Advokatrådet benytter oplysningerne til at kontrollere overholdelsen af reglerne i klientkontovedtægten, der regulerer, hvordan en advokat skal håndtere betroede midler.

Med den foreslåede oplysningspligt skal en advokat i forbindelse med den årlige klientkontoerklæring fremover oplyse, hvis advokaten ejer andel i anden virksomhed end advokatvirksomhed. Endvidere skal virksomhedens navn og formål samt advokatens ejerandel oplyses. Oplysningspligten forudsætter, at advokaten med sin investering ønsker og får indflydelse på driften af den pågældende virksomhed. En advokat vil således ikke i forbindelse med den årlige klientkontoerklæring være forpligtet til at oplyse om eksempelvis passiv pengeanbringelse i form af aktieinvesteringer i børsnoterede selskaber.

Formålet med den foreslåede udvidelse af oplysningspligten i klientkontoerklæringen er således yderligere at forbedre oplysningsgrundlaget for Advokatrådets tilsyn, herunder i forhold til det foreslåede forbud i § 143, stk. 4, mod at medvirke til handlinger eller undladelser, som lægger hindringer i vejen for Advokatrådets tilsyn, eller hvis formål er at unddrage sig tilsynet.

Advokatrådet har tilkendegivet at ville gennemføre oplysningspligten ved en ændring af den formular, som advokater skal udfylde i forbindelse med afgivelse af den årlige klientkontoerklæring til rådet.