Hvidvaskspecifikt tilsyn

Print Print

Er du advokat og har sager omfattet af hvidvaskloven, er du omfattet af Advokatrådets hvidvaskspecifikke tilsyn. Tilsynets gennemføres sammen med det ordinære tilsyn, men vil i særlig grad have fokus på overholdelse af reglerne om hvidvask.

Til det specifikke hvidvasktilsyn vil du blive bedt om på forhånd at indsende dokumentation til brug for tilsynet. Det er vigtigt for afviklingen af tilsynet, at materialet modtages inden for den fastsatte frist. De tilsynsførende gennemgår materialet forud for tilsynsbesøget og vil dermed kunne komme med en mere kvalificeret og målrettet tilbagemelding i forbindelse med selve tilsynsbesøget.

Dokumentationen skal fremsendes 14 dage fra modtagelsen af indkaldelsesbrevet, som du modtager fra Advokatrådets sekretariat.

Den fremsendte dokumentation vil blive behandlet af sekretariatets medarbejdere forud for tilsynet og indgå i tilsynsbesøget.

Dokumentationen omfatter følgende:

 1. Forsikringspolice for advokatansvarsforsikring og – garanti
  (Advokatvedtægtens §§ 61 og 62)

  Aktuelle forsikringsoplysninger til brug for tilsynet. Det betyder, at vi gerne vil modtage en kopi af policen, hvor oplysninger om forsikringstager, ansvars- og garantisum samt oversigt over sikrede advokater fremgår.

 2. Skriftlige retningslinjer for interessekonflikter
  (Retsplejelovens § 126, stk. 1 og De advokatetiske regler pkt. 12)

  Kopi af advokatvirksomhedens skriftlige retningslinjer for håndtering af interessekonflikter. Retningslinjerne skal være egnede til at undgå interessekonflikter, til at opfange og identificere opståede konflikter på det tidligst mulige tidspunkt og indeholde en beskrivelse af fremgangsmåden, når en konflikt er identificeret.

 3. Dokumentation for advokatfirmaets efterlevelse af oplysningspligten for advokater
  (De advokatetiske regler pkt. 13 og 15.6, hvis virksomheden har en hjemmeside)

  Dokumentation for at de omfattede oplysninger er tilgængelige for alle klienter.

 4. Obligatorisk efteruddannelse
  (Efteruddannelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1)

  Dokumentation for gennemført obligatorisk efteruddannelse for den senest afsluttede treårsperiode for følgende ansatte advokater:
  Vær opmærksom på, at vi både skal have kursusbevis og kursusbeskrivelse tilsendt.

 5. Forbrugersager
  Oversigt over sager fra det seneste år hvor klienten er forbruger.

 6. Hvidvask

  1.    Risikovurdering, politikker og forretningsgange jf. hvidvasklovens §§ 7 og
         8, herunder dokumentation for:
  • afholdt intern undervisning af medarbejdere som behandler sager omfattet af hvidvaskloven, jf. hvidvasklovens § 8, stk. 1,
  • screening af medarbejdere ved ansættelsen og regelmæssigt herefter, jf. hvidvasklovens § 8, stk. 1, og
  • intern kontrol, jf. hvidvasklovens § 8, stk. 6.

            2.    Oversigt over sager omfattet af hvidvaskloven fra det seneste år. 
                   Af oversigten skal fremgå hvilke sager:

  • der er omfattet af hvidvasklovens § 25, stk. 1, dvs. at sagen er kompleks, usædvanlig stor, foretaget i et usædvanligt mønster eller ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
  • der vedrører en klient, der er en politisk eksponeret person eller nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, jf. hvidvasklovens § 2, nr. 6-8 og § 18, stk. 4.
  • der vedrører en klient, som i øvrigt er underlagt skærpet overvågning, jf. hvidvasklovens § 17 og § 18 samt bilag 3.
  • der vedrører en klient, som i øvrigt er underlagt lempede krav, jf. hvidvasklovens § 21 samt bilag 2.
  • hvori der er sket underretning til Hvidvasksekretariatet i anledning af en mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, eller hvor advokatvirksomhedens overvejede at underrette i anledning af samme, men undlod dette.
  • hvor klienten nægtede at medvirke til at gennemføre af kundekendskabsprocedure.
  • hvor der blev kontrolleret for, om en person i sagen – herunder klienten, modparten og andre – var pålagt en finansiel sanktion.
  • samt hvem der er sagsbehandler, og hvem der er sagsansvarlig.

            3.    Oversigt over sager der er omfattet af hvidvaskloven, og som blev 
                   afsluttet i 2015, jf. hvidvasklovens § 30, stk. 2, jf. stk. 1.

Såfremt advokatvirksomheden i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedure anvender bistand fra tredjemand eller har outsourcet proceduren, skal der fremsendes oplysninger, hvoraf det fremgår, at aftalen efterlever de relevante regler i hvidvasklovens § 22 til § 24. 

Tilsynsbesøget
Advokatrådets sekretariat vil møde med to eller tre tilsynsførende.

Tilsynsbesøget starter med en overordnet gennemgang af, hvorledes tilsynsbesøget forventes at forløbe. Det må påregnes, at de deltagende tilsynsmedarbejdere parallelt fører tilsyn med forskellige områder under tilsynsbesøget. Der skal således være mindst en ansat tilstede pr. tilsynsførende, som kan modtage tilbagemelding og besvare spørgsmål fra den tilsynsførende.

Under tilsynsbesøget vil de tilsynsførende gennemgå udvalgte sager med henblik på at kontrollere, om der er gennemført tilstrækkelig kundekendskabsprocedure i sager omfattet af hvidvaskloven – herunder i nødvendigt omfang, om der er foretaget den nødvendige individuelle risikovurdering – og om der er afgivet fyldestgørende opdrags- og prisoplysning. Sagerne udvælges af den tilsynsførende under tilsynet.