Garanti

Print Print

Alle advokater har udover en ansvarsforsikring pligt til at tegne en garanti. Reglerne om garantiordningen findes i § 62 i Advokatsamfundets vedtægt. Reglerne gælder, uanset om advokaten er ansat i en advokatvirksomhed eller i f.eks. en organisation eller erhvervsvirksomhed.

Individuel garantiordning
Den tidligere ordning vedrørende Erstatningsfonden er delvist afløst af en individuel garantiordning. Erstatningsfondens dækningsområde begrænses af, at ansvarsforsikringen dækker alle uagtsomme forhold og af, at der nu er en garantiordning, der dækker svigagtige forhold.

Krav til garantiordningen
Alle advokater har pligt til at stille garanti med en sum på mindst 5 millioner kr. Garantien dækker tab som klienten har lidt ved, at advokaten eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat. I lighed med, hvad der gælder ved ansvarsforsikringsordningen skal det udtrykkeligt fremgå af garantien, at den kun kan bringes til ophør ved garantistillerens underretning af Advokatrådet, og at garantistilleren accepterer, at Advokatrådet i den anledning kan holde garantien i kraft i indtil 1 år.

Garantipligt for advokatselskaber
Hvis et advokatselskab drives i enten aktie-, anparts-, kommanditaktie- eller holdingselskabsform, påhviler pligten til at tegne garantien selskabet. Det vil sige selskabet skal i disse tilfælde tegne en garanti, der dækker dels det ansvar selskabet måtte ifalde og dels det ansvar, som de selskabsdeltagende advokater måtte ifalde. Garantien skal være på minimum 5 millioner kr. pr. advokat.

Garantipligt for partnere
Ikke-advokater der optages som medejere af et advokatselskab, omfattes af advokatselskabets garanti.

Ingen garantipligt for advokatholdingselskaber
Rene advokatholdingselskaber, det vil sige holdingselskaber, hvis eneste formål og aktivitet er at eje aktier eller anparter i et andet advokatselskab, er fritaget for pligten til at tegne en garanti.

Garantipligt for EU-advokater
For EU-advokater, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere i Danmark under deres hjemlands titel, er garantipligten opfyldt i det omfang den pågældende over for Advokatsamfundet dokumenterer at være dækket af en garanti, som dækker den pågældendes advokatvirksomhed i Danmark i samme omfang som anført for danske advokater.

Hvis en EU-advokat er dækket af en garanti, som delvist dækker den pågældendes advokatvirksomhed i Danmark, kan Advokatsamfundet kræve, at den pågældende tegner en supplerende garanti.

Regler og vedtægter for Advokatsamfundet

Læs gældende regler her