Regler og vejledning

Print Print


Siden 1. januar 2008 er advokater og advokatfuldmægtige forpligtet til at deltage i mindst 54 lektioners løbende efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet inden for perioder på tre år, jf. retsplejelovens § 126, stk. 5.

Den obligatoriske efteruddannelse er nærmere reguleret i efteruddannelsesbekendtgørelsen. Du finder et link til bekendtgørelsen i højre side, hvor der også er et link til Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse og Advokatrådets vedtægter og øvrige regler.

Særligt om efteruddannelse og corona
Vi hører, at en del kurser er og har været aflyst af kursusudbyderne.
Advokater, som har fået aflyst kurser kort før udløb af deres perioder opfordres til om muligt at finde andre kurser.
Hvis det alligevel ender med, at advokaten efter periodeudløb, som følge af sådanne aflysninger, ikke har 54 lektioner, så skal advokaten indberette de lektioner, man har, og så vil sekretariatet give advokater lejlighed til at forklare sig, når vi har modtaget indberetningen. Der vil i hvert tilfælde blive foretaget en vurdering af omstændighederne.
Det er besluttet, at kravet om 54 lektioners efteruddannelse inden for en 3 års periode og fristen for indberetning fastholdes, men hvert tilfælde af manko vil blive vurderet konkret med mulighed for at tage hensyn til reelle hindringer på grund af Covid-19 for at kunne nå de 54 lektioner.

Hvem er omfattet af reglen?
Reglen om løbende obligatorisk efteruddannelse gælder for

  • alle autoriserede advokatfuldmægtige,
  • enhver med dansk advokatbeskikkelse (også de som praktiserer under dansk titel i udlandet) og
  • advokater fra et medlemsland af EU eller EØS eller fra Schweiz (EU-advokat), der varigt udøver advokatvirksomhed i Danmark under sit hjemlands titel

Hvis du er principal for en advokatfuldmægtig, har du som principal ansvaret for, at advokatfuldmægtigen gennemfører og indberetter den obligatoriske efteruddannelse.

Indberetning
Efter udløbet af din efteruddannelsesperiode skal der ske elektronisk indberetning af kravets opfyldelse.

Du indberetter din efteruddannelse her

Der finder du også information om, hvordan du indberetter.

Fra advokatfuldmægtig til advokat
For advokatfuldmægtige gælder efteruddannelsesforpligtelsen også (udover advokatuddannelsen). Så længe en person er advokatfuldmægtig, er principalen ansvarlig for, at fuldmægtigen gennemfører 54 lektioners efteruddannelse, og at der foretages indberetning. Når fuldmægtigen bliver advokat, overgår selve indberetningspligten til personen selv.

Da der ofte vil være tidsmæssigt sammenfald mellem de tre års fuldmægtigtid og den første efteruddannelsesperiode, vil de fleste selv være opmærksomme på at foretage indberetning umiddelbart efter beskikkelsestidspunktet.

Tilsyn
Advokatrådet fører tilsyn med, at reglerne om obligatorisk efteruddannelse overholdes. Advokatrådet kan anmode om dokumentation for deltagelse i løbende obligatorisk efteruddannelse, herunder sikre at uddannelsen opfylder kravene i bekendtgørelsens

§ 2 (definitionen på efteruddannelse af betydning for udøvelse af advokaterhvervet),
§ 3 (de indholdsmæssige og formmæssige krav) og
§ 4 (det tidsmæssige omfang).

Advokatrådet vil gennemføre regelmæssige stikprøver, hvor et antal advokater udtages til kontrol.

Du finder et link til efteruddannelsesbekendtgørelsen i højre side.

Dokumentationspligt
Den enkelte advokat har pligt til at opbevare dokumentation for deltagelse i efteruddannelse. Det kan f.eks. være attesterede kursusbeviser, kursusbeskrivelse eller dokumentation for forfatter- og/eller undervisningsvirksomhed.  

Advokaten har også pligt til at opbevare dokumentation til brug for evt. overførelse af overskydende efteruddannelse, suspension eller reduktion af efteruddannelseskravet.

Hvis du fx har deltaget i et længere uddannelsesforløb (MBA, HD el.lign.), skal du kunne dokumentere, at du været til stede eller på anden måde deltaget i uddannelsens lektioner.

Det vil være en fordel, hvis kursusudbyderne udformer deltagerbeviser således, at oplysninger om program, undervisere og antallet af lektioner fremgår af et og samme dokument. Du kan også bruge Advokatsamfundets blanket

Reglerne gælder også for fuldmægtige.

Godkendelse af kurser
Advokatrådet udsteder ikke forhåndsgodkendelser af efteruddannelsesaktiviteter. Det er først og fremmest advokaten eller advokatfuldmægtigen selv, der i forbindelse med indberetning af efteruddannelse skal foretage en vurdering af, om en efteruddannelsesaktivitet ligger inden for rammerne af reglerne om obligatorisk efteruddannelse og derfor kan medregnes.

Advokatrådet tager alene stilling til den enkeltes konkrete efteruddannelsesaktiviteter i forbindelse med tilsynsbesøg.

Du kan læse mere i vejledningen i højre side.

Sådan regnes den treårige periode
Treårsperioden regnes i hele måneder.  

Efteruddannelsesforpligtelsen begynder den 1. i måneden efter dato for autorisation som advokatfuldmægtig eller beskikkelsesdato.

I forbindelse med deponering sættes perioden i bero ved udgangen af deponeringsmåneden, Ved genudlevering fortsætter din efteruddannelsesperiode. Hvis du fx deponerer efter 2 år og 6 måneder og senere får din beskikkelse genudleveret, har du således 6 måneder tilbage til at opfylde efteruddannelsesforpligtelsen.

Efteruddannelsesforpligtelsen indtræder den 1. i måneden efter genudlevering. Hvis du fx får genudleveret din beskikkelse den 10. februar, vil din efteruddannelsesperiode genoptages og begynde at tælle videre fra 1. marts

Advokatsamfundet beregner en ny udløbsdato for din efteruddannelsesperiode, når du får genudleveret din beskikkelse.

Tilsidesættelse af reglerne
Tilsidesættelse af reglerne anses som overtrædelse af god advokatskik. Det samme gælder, hvis en advokat ikke i rimeligt omfang sikrer, at en under advokaten autoriseret fuldmægtig opfylder kravene til deltagelse i løbende obligatorisk efteruddannelse.

'Når indberetningsfristen er udløbet, vil Advokatsamfundet fremsøge eventuelle advokater, som ikke har indberettet, eller som har indberettet for få lektioner.

Advokatrådet vil efter omstændighederne udstede et påbud om at gennemføre de manglende antal lektioner (manko), men tilsidesættelse af reglerne kan medføre, at Advokatrådet indbringer advokaten for Advokatnævnet.

Grønland og Færøerne
Reglerne om obligatorisk efteruddannelse blev sat i kraft for Grønland og Færøerne pr. 01.01.2010. Grønlandske og færøske advokater og advokatfuldmægtige har derfor tidligst periodeudløb pr. 31.12.2012. Reglerne er identiske med det ovenfor beskrevne.

Grønlandske advokater og advokatfuldmægtige vil i forbindelse med første periodeudløb have valgfrihed mellem at indberette via det elektroniske system og skriftlig indberetning på en af Advokatsamfundet udsendt blanket.

Færøske advokater og advokatfuldmægtige vil i forbindelse med første periodeudløb kun kunne foretage skriftlig indberetning på en af Advokatsamfundet udsendt blanket, idet elektronisk indberetning forudsætter digital signatur eller NemID.

Læs mere i vejledningen
I Advokatrådets vejledning om obligatorisk efteruddannelse kan du læse nærmere om reglerne på efteruddannelsesområdet.

Vejledningen blev senest opdateret i september 2019.

Du finder vejledningen i højre side.

Læs mere i Advokaten
Læs mere om obligatorisk efteruddannelse i Advokaten 1/2008.

Reglerne om dispensation fra reglerne er beskrevet i Advokaten 8/2008.

Ændringen af bekendtgørelsen om obligatorisk efteruddannelse er beskrevet i Advokaten 6/2010.

Læs mere om efteruddannelse i Advokaten 7/2014.

Vejledning om obligatorisk efteruddannelse

Læs vejledningen her

Efteruddannelsesbekendtgørelsen

Læs bekendtgørelsen her

Regler og vedtægter for Advokatsamfundet

Læs gældende regler her