Corona - spørgsmål og svar for advokater

Print Print

I Advokatsamfundet forsøger vi at hjælpe advokater ved at informere om, hvordan corona/covid-19 påvirker advokatgerningen. Vi opdaterer løbende siden med generelle og vejledende informationer, i takt med at andre myndigheder m.fl. kommer med nye relevante oplysninger.


Retter og proces

Domstolene er genåbnet fra den 27. april med en forventning om at gennemføre 75 pct. af alle sager.  Der er indført særlige retningslinjer for adgang til retterne.

Se yderligere information på Domstolsstyrelsens hjemmeside om genåbningen.

Hjælp os til at blive bedre
Efter god dialog mellem Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen har Domstolsstyrelsen 20. marts meddelt til de enkelte retter, at de bør se positivt på at udbetale aconto-salærer. Det anbefales at retterne er imødekommende over for anmodning om aconto-salærer, hvis:
 
1. Hovedforhandling/forberedende møde er påbegyndt og nu udskudt på grund af COVID-19 situationen, og den fortsatte hovedforhandling/yderligere forberedende møde først kan forventes berammet et stykke ud i tiden (efter sommeren 2020). Det optjente salær for den allerede gennemførte hovedforhandling/forberedende møde og for beskikkede forsvarere tillige salær for fængselsbesøg, fristforlængelser, afhøring hos politiet mv. udbetales aconto. 

2. en berammet hovedforhandling aflyses og hovedforhandling først kan forventes berammet et stykke ud i tiden (efter sommeren 2020). Her kan salær for beskikkede forsvarere for fængselsbesøg, fristforlængelser, afhøring hos politiet mv. udbetales aconto. 

3. den beskikkede advokat har haft udlæg til tolk, attester mv.
 
I forhold til punkt 1 og 2 er anbefalingen, at anmodningen mindst skal vedrøre et beløb på 5.000 kr. inkl. moms.
 
Hjælp os til at blive bedre

Domstolsstyrelsen oplyser, at grundlovsforhør og andre kritiske sager så vidt muligt afholdes i retslokaler, der er store nok til, at alle sagens parter kan havde den anbefalede afstand til hinanden. Derudover har Domstolsstyrelsen anbefalet, at begrænse antallet af tilhørere i de kritiske sager, der afholdes.

Find mere viden på Domstolsstyrelsens hjemmeside her

Kan man selv bære maske, og kan man stille krav om, at andre også gør?

Domstolsstyrelsen oplyser, at de ikke har meldt generelle retningslinjer ud herom, og at det vil være op til retten at afgøre, om der i konkrete tilfælde kan bæres maske under retsmødet.

Hjælp os til at blive bedre
Domstolsstyrelsen oplyser følgende til Advokatsamfundet:
Det følger af bekendtgørelse nr. 1171 af 21. september 2016 om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav, § 6, stk. 3, at ”tekstdokumenter, som indlæses i pdf-format, skal være konverteret med optisk tekstgenkendelse (OCR-scannet), medmindre retten bestemmer andet”.
Det er således en judiciel afgørelse, om retten i den enkelte sag vil tillade indlæsning af tekstdokumenter i pdf-format, som ikke er OCR-scannet. Domstolsstyrelsen har foreslået retterne at overveje en løsning,  hvor parterne får midlertidig tilladelse til at indlæse pdf-filer, der ikke er OCR-scannede, for så at skulle fremsende den OCR-scannede version, når arbejdsforholdene på de danske arbejdspladser er normaliseret. Det er dog ikke muligt for parterne selv at skifte et indlæst dokument ud med et andet. Det vil derfor være rettens medarbejdere, der skal foretage udskiftningen. Ved en sådan løsning har Domstolsstyrelsen således foreslået retterne at overveje, om ekstraarbejdet står mål med de funktioner, der opnås ved efterfølgende at få indlæst en OCR-scannet version af dokumentet.
Domstolsstyrelsen har generelt opfordret til, at der udvises fleksibilitet i denne særlige tid, hvor mange er pålagt at arbejde hjemmefra.

Hjælp os til at blive bedre

Domstolsstyrelsen har oplyst til Advokatsamfundet, at de skal opretholde driften på de særligt kritiske sagsområder. Sagsområder, der er bundet af frister, eller er særligt indgribende bør fortsat prioriteres i perioden. Visse tvangsfuldbyrdelsessager, der ikke kan udsættes, er også omfattet. Det gælder fx familierettens fuldbyrdelse af afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet.
Det vil være op til en konkret vurdering i den enkelte ret, hvorvidt en sag er omfattet af betingelserne om kritisk sagsområde.
Fuldbyrdelse af ordinært samvær er ikke omfattet af de sagstyper, der vil blive behandlet i perioden med nødberedskab, men sagerne vil blive berammet snarest muligt efter periodens afslutning.
Familieretterne behandler derudover i et vist omfang sagerne så langt det lader sig gøre uden fysisk fremmøde.

Se den samlede plan for genåbning af retterne her

Hjælp os til at blive bedre
Det danske Voldgiftsinstitut opretholder behandlingen af sagerne i perioden 13. marts-13. april (begge dage inkl.). Medarbejderne er sendt hjem, men Voldgiftsinstituttet modtager henvendelser via telefon og mail på sædvanlig vis.


Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg fortsætter sagsbehandlingen, håndterer sagsgangene, fastsætter frister mv.  Dette sker som udgangspunkt fra hjemmearbejdspladser. Voldgiftsnævnet har i samarbejde med sagernes parter og voldgiftsretterne fastlagt en proces i alle berammede voldgiftssager frem til 27. marts. Derudover er man i dialog med sagens parter i alle berammede voldgiftssager i perioden 30. marts-3. april. Voldgiftsnævnet vender tilbage vedrørende voldgiftssager, der er berammet efter påske.
Find mere info på Voldgiftsnævnets hjemmeside

ICC Danmark følger myndighedernes anvisninger og har indstillet alle mødeaktiviteter. Voldgiftssager, Trade Finance-sager mv. ekspederes fortsat.

Find mere info på ICC Danmarks hjemmeside


 

Hjælp os til at blive bedre
EU-Domstolens sagsbehandling er også påvirket af corona-udbruddet, men der afvikles stadig sager. Læs mere her. 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fortsætter med væsentlige aktiviteter, men er ligeledes påvirket af udbruddet af corona. Du kan læse EMD’s kommunikation vedrørende status for sagsbehandlingen her

Hjælp os til at blive bedre

Regler, tilsyn og indberetninger

Tavshedspligten gælder også hjemme hos advokaten. De oplysninger, som er omfattet af tavshedspligten, skal man holde for sig selv i forhold til alle andre – også familien. En del advokater tager i denne tid mange sager med hjem, hvor hjemsendte børn og ægtefælle også opholder sig. Det kan give praktiske udfordringer i forhold til overholdelse af tavshedspligten. Der er imidlertid ingen særregler for denne situation. Hjemmearbejdende advokater må derfor sørge for, at sagsakter lægges væk, når der ikke arbejdes med dem, at pc’er med følsomme oplysninger ikke er åbne og usikrede, og at telefonsamtaler holdes uden for andres hørevidde 

Hjælp os til at blive bedre
Vi hører, at en del kurser aflyses af kursusudbyderne.
Advokater, som har fået aflyst kurser kort før udløb af deres perioder opfordres til om muligt at finde andre kurser.
Hvis det alligevel ender med, at advokaten efter periodeudløb, som følge af sådanne aflysninger, ikke har 54 lektioner, så skal advokaten indberette de lektioner, man har, og så vil sekretariatet give advokater lejlighed til at forklare sig, når vi har modtaget indberetningen. Der vil i hvert tilfælde blive foretaget en vurdering af omstændighederne.
Det er besluttet, at kravet om 54 lektioners efteruddannelse inden for en 3 års periode og fristen for indberetning fastholdes, men hvert tilfælde af manko vil blive vurderet konkret med mulighed for at tage hensyn til reelle hindringer på grund af Covid-19 for at kunne nå de 54 lektioner.

Hjælp os til at blive bedre
Disse krav bør kunne opfyldes af alle advokater uden ekstern bistand.
Praksis har gennem mange år været, at selvom bogholderen er syg eller har ferie, så skal der bogføres og reguleres på daglig basis.
Det er derfor besluttet at fastholde disse krav uændrede.

Hvis Corona-situationen skaber reelle problemer med at bogføre og regulere i fuldt omfang, vil Advokatrådet som tilsynsmyndighed se med mildere øjne på overtrædelse af reglerne herom, end det ellers er tilfældet. Vi skal anbefale, at man i sådanne situationer laver et notat til revisor til brug for udfærdigelsen af den årlige klientkontoerklæring, og at man i øvrigt sikrer sig dokumentation for, at hindringen skyldes Corona-krisen.


Hjælp os til at blive bedre

Advokatrådet har aflyst almindelige risikobaserede tilsyn af hensyn til risiko for smittespredning, foreløbigt frem til efter påske, men fortsætter dog med at beramme nye besøg til afholdelse senere.
Vi følger myndighedernes udmeldinger tæt og vil åbne op for tilsynet igen, så snart situationen ændrer sig, og det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
Tilsynene med virksomhedsansatte advokater er mere egnede til at gennemføre uden besøg hos advokaterne, og det er derfor besluttet, at tilsyn med virksomhedsansatte foreløbigt i ugerne 12 - 15 forsøges gennemført skriftligt med telefonisk opfølgning.

Hjælp os til at blive bedre

Kurser og uddannelse

Advokatsamfundet har drøftet spørgsmålet med Civilstyrelsen, som står for beskikkelsen af advokater. Civilstyrelsen er åben over for, at fuldmægtige, der som følge af Corona-krisen hjemsendes fra arbejde uden mulighed for at arbejde hjemmefra efter omstændighederne vil kunne medregne op til 3 måneder af perioden i deres fuldmægtigtid. Civilstyrelsen vil tage konkret stilling til ansøgninger herom. Ansøgningerne skal vedlægges erklæring fra principalen om, at hjemsendelsen sker under de nævnte omstændigheder.

Hjælp os til at blive bedre

Advokateksamen 31. marts er aflyst. Der er udsendt direkte information til de tilmeldte. Så vidt muligt afholdes en erstatningseksamen med samme eksamensemner senere på foråret.


Hjælp os til at blive bedre

Alle kurser på advokatuddannelsen er aflyst til og med 10. maj. Der er udsendt direkte information til de tilmeldte. Der vil blive arrangeret erstatningskurser til afholdelse på et senere tidspunkt, så vidt muligt inden sommerferien, hvilket der også informeres direkte om til de tilmeldte, når aftalerne er på plads. Tilmelding og betaling flytter med til erstatningskurset. Vi følger nøje udviklingen og vil orientere om eventuel aflysning af senere planlagte kurser, så snart det måtte være blevet besluttet.

Hjælp os til at blive bedre

Den planlagte retssagsprøve i en fiktiv retssag den 21. april 2020 flyttes til andet tidspunkt på grund af foranstaltningerne til inddæmning af coronasmitte.  Ansøgningsfristen er udløbet, og prøven er overtegnet.

Hjælp os til at blive bedre

Advokatsamfundet

Ja, Advokatsamfundet kan fortsat kontaktes på tlf/mail.
Det er dog foreløbigt ikke muligt at møde op fysisk uden en forudgående aftale, da Advokatsamfundets medarbejdere i vidt omfang arbejder hjemme.
Har du brug for at komme i kontakt med medarbejdere, kan du finde kontaktoplysninger i medarbejderoversigten.Hjælp os til at blive bedre
Vi har samlet svar om Nævnet og coronavirussen på Nævnets hjemmeside her.Hjælp os til at blive bedre
Du er velkommen til at kontakte os i Advokatsamfundet på samfund@advokatsamfundet.dk og på telefon 33 96 97 98 mandag til torsdag 9-16 og fredag 9-15.
Hjælp os til at blive bedre

Øvrige

Regeringen har indført en hjælpepakke for selvstændige samt små og mellemstore virksomheder. Du kan få dækket 75 procent af indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne for lønkompensation for lønmodtagere. Der er endvidere mulighed for kompensation for faste udgifter til for eksempel erhvervshusleje på mellem 25-80 procent afhængig af omsætningstabet. Virksomheder, der har fået påbud om at lukke helt under corona-krisen kan få fuld kompensation for udgifterne. Der bliver derudover adgang til øgede lånemuligheder for selvstændige erhvervsdrivende.
Ordningen gælder i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni.
 
Se fakta om ordningen på finansministeriets hjemmeside her

 
Søg om støtte til selvstændige her på virksomhedsguiden.dk

Hjælp os til at blive bedre

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.
Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Der kan søges om lønkompensation fra 9. marts og tre måneder frem med tilbagevirkende kraft. Der bliver åbnet for ansøgninger i løbet af næste uge gennem Erhvervsstyrelsen.
Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00) Læs mere om lønkompensation hos virksomhedsguiden.dk 

Læs mere om Regeringens aftale herHjælp os til at blive bedre
Advokatsamfundet er i dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvad der gælder ift. lønkompensation mm.

Hjælp os til at blive bedre

Genåbningen af Grønlands Domstole begynder 27. april. Fra denne dato vil der blive afviklet flere retsmøder, hvor parterne er fysisk til stede i retssalen, og der åbnes for personlige henvendelser i retsbygningerne. Domstolene vil fortsat have fokus på de sundhedsfaglige anbefalinger for at begrænse smitten af Covid-19.

 

Læs mere på Grønlands Domstoles hjemmeside her

 

Retten på Færøerne er genåbnet.

Læs mere på Retten på Færøernes hjemmeside her

Hjælp os til at blive bedre
COVID-19 medfører, at der vedtages hastelove og udstedes flere bekendtgørelser. Regeludstedelsen berører mange retsområder og erhverv. I lyset af den ekstraordinære situation, giver eLOV gratis adgang til COVID-19 relateret materiale uden registrering, indtil krisen er overstået.
Du finder det på https://www.elov.dk/corona/
Siden opdateres løbende og eLOV modtager gerne forslag til relevant indhold.

Hjælp os til at blive bedre
Fængsler og arresthuse er generelt lukket for besøgende på grund af Corona-udbruddet. Der vil blive åbnet op for besøg i begrænset omfang fra 18. maj.
 
Læs mere på  

For advokater gælder dog særlige vilkår. Kriminalforsorgen oplyser, at det betyder, at advokater fortsat efter de sædvanligt gældende regler kan besøge klienter, hvor det er nødvendigt. 


Hjælp os til at blive bedre
Corona-krisen har skabt øget behov for IT-sikkerhed, nu hvor en stor del arbejder hjemme. Center for Cybersikkerhed har udarbejdet en guide med råd om, hvordan du kan beskytte virksomheden mod hacking, og hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder hjemme. Den finder du her
Hjælp os til at blive bedre

Kontakt Advokatsamfundet

Kronprinsessegade 28
1306 København K

Telefon  +45 33 96 97 98

samfund@advokatsamfundet.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00

Kontoret holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår.