Corona - spørgsmål og svar for advokater

Print Print

I Advokatsamfundet forsøger vi at hjælpe advokater ved at informere om, hvordan corona/covid-19 påvirker advokatgerningen. Vi opdaterer løbende siden med generelle og vejledende informationer, i takt med at andre myndigheder m.fl. kommer med nye relevante oplysninger.


Retter og proces

Domstolene er gået over til et nødberedskab. Domstolsstyrelsen har den 1. april meddelt Advokatsamfundet, at dette forlænges frem til den 15/4, hvilket indebærer at ikke kritiske retsmøder den 13/4 og 14/4 udsættes eller aflyses. Dette meddeles fra de enkelte retter. 

Man kan finde yderligere information på Domstolsstyrelsens hjemmeside om hvad nødberedskabet indebærer.  
Generelt gælder pt., at man skal se på de enkelte retters hjemmesider, hvor det oplyses, hvordan driften er, og hvordan sager tilrettelægges mm.
Domstolsstyrelsen har den 26. marts meldt ud, hvordan der arbejdes på de forskellige tyer af sager.
Læs mere om dette her
 
I Advokatsamfundet har vi konstateret, at der er forskel på, hvordan de enkelte retter arbejder. Advokatsamfundet er fortsat i dialog med Domstolsstyrelsen for at sikre, at retterne følger de retningslinjer, der er udmeldt centralt. Vi kan konstatere en forskellig tolkning af, hvordan retningslinjerne skal forstås, og i hvor høj grad aktiviteter i retterne skal indstilles. Vi hører fortsat gerne fra advokater, der oplever forskellig praksis i de forskellige retter.
Hjælp os til at blive bedre

Den almindelige sagsforberedelse fortsætter som hidtil. De fastsatte frister er derfor - medmindre retten melder noget andet ud - fortsat gældende.
Hjælp os til at blive bedre

Domstolsstyrelsen oplyser, at det alene er fysiske retsmøder, der er aflyst som følge af Corona. Den almindelige sagsforberedelse med indlevering af processkrifter (og dertilhørende frister) og afholdelse af telefonmøder fortsætter så almindeligt som muligt. Fristerne til påstandsdokumenter følger, medmindre retten melder noget andet ud, datoen for hovedforhandlingen. Dommeren kan i en konkret sag vælge at forlænge en frist, hvis der er behov herfor.

Hjælp os til at blive bedre
Det kan man som udgangspunkt ikke, men det er op til den enkelte dommer at vurdere, hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt.

 


Hjælp os til at blive bedre
Efter god dialog mellem Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen har Domstolsstyrelsen 20. marts meddelt til de enkelte retter, at de bør se positivt på at udbetale aconto-salærer. Det anbefales at retterne er imødekommende over for anmodning om aconto-salærer, hvis:
 
1. Hovedforhandling/forberedende møde er påbegyndt og nu udskudt på grund af COVID-19 situationen, og den fortsatte hovedforhandling/yderligere forberedende møde først kan forventes berammet et stykke ud i tiden (efter sommeren 2020). Det optjente salær for den allerede gennemførte hovedforhandling/forberedende møde og for beskikkede forsvarere tillige salær for fængselsbesøg, fristforlængelser, afhøring hos politiet mv. udbetales aconto. 

2. en berammet hovedforhandling aflyses og hovedforhandling først kan forventes berammet et stykke ud i tiden (efter sommeren 2020). Her kan salær for beskikkede forsvarere for fængselsbesøg, fristforlængelser, afhøring hos politiet mv. udbetales aconto. 

3. den beskikkede advokat har haft udlæg til tolk, attester mv.
 
I forhold til punkt 1 og 2 er anbefalingen, at anmodningen mindst skal vedrøre et beløb på 5.000 kr. inkl. moms.Hjælp os til at blive bedre
Vurderingen af om der er lovligt forfald ved udeblivelse er en juridisk afgørelse, som træffes af retten. Hvis man som advokat oplever, at en hovedforhandling i en ikke-kritisk sag fastholdes trods anmodning om udsættelse, vil vi i Advokatsamfundet gerne kontaktes herom, så vi kan gå videre med det.
Hjælp os til at blive bedre
Domstolsstyrelsen har oplyst til Advokatsamfundet, at vurderingen af om der er lovligt forfald ved udeblivelse er en judiciel afgørelse. Hvis man som advokat oplever, at hovedforhandling i en ikke-kritisk sag fastholdes trods anmodning om udsættelse, vil vi (Advokatsamfundet) gerne kontaktes herom, så vil vi gå videre med det.
Hjælp os til at blive bedre
Domstolsstyrelsen oplyser, at grundlovsforhør og andre kritiske sager så vidt muligt afholdes i retslokaler, der er store nok til, at alle sagens parter kan havde den anbefalede afstand til hinanden. Derudover har Domstolsstyrelsen anbefalet, at begrænse antallet af tilhørere i de kritiske sager, der afholdes.

Hjælp os til at blive bedre
Domstolsstyrelsen oplyser, at de ikke har meldt generelle retningslinjer ud herom, og at det vil være op til retten at afgøre, om der i konkrete tilfælde kan bæres maske under retsmødet.

Hjælp os til at blive bedre
Kriminalforsorgen har oplyst, at de sørger for transport af arrestanter efter de almindelige retningslinjer og prioriteringer. Domstolsstyrelsen oplyser, at de har ikke modtaget oplysninger fra politiet om fremstilling af vidner.

Hjælp os til at blive bedre
Domstolsstyrelsen oplyser, at deres sagsbehandlingssystemer kører og supporteres som vanligt. Danmarks Domstole har lagt mange ressourcer i at sikre, at mest muligt arbejde kan håndteres hjemmefra af medarbejderne, idet der vil være forskel på, hvilke kapaciteter retterne har til at håndtere arbejdet.
Hvis man som advokat oplever, at sagsbehandlingssystemerne gentagne gange ikke virker efter hensigten, vil vi (Advokatsamfundet) gerne kontaktes herom, så vil vi gå videre med det.

Hjælp os til at blive bedre
Domstolsstyrelsen oplyser følgende til Advokatsamfundet:
Det følger af bekendtgørelse nr. 1171 af 21. september 2016 om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav, § 6, stk. 3, at ”tekstdokumenter, som indlæses i pdf-format, skal være konverteret med optisk tekstgenkendelse (OCR-scannet), medmindre retten bestemmer andet”.
Det er således en judiciel afgørelse, om retten i den enkelte sag vil tillade indlæsning af tekstdokumenter i pdf-format, som ikke er OCR-scannet. Domstolsstyrelsen har foreslået retterne at overveje en løsning,  hvor parterne får midlertidig tilladelse til at indlæse pdf-filer, der ikke er OCR-scannede, for så at skulle fremsende den OCR-scannede version, når arbejdsforholdene på de danske arbejdspladser er normaliseret. Det er dog ikke muligt for parterne selv at skifte et indlæst dokument ud med et andet. Det vil derfor være rettens medarbejdere, der skal foretage udskiftningen. Ved en sådan løsning har Domstolsstyrelsen således foreslået retterne at overveje, om ekstraarbejdet står mål med de funktioner, der opnås ved efterfølgende at få indlæst en OCR-scannet version af dokumentet.
Domstolsstyrelsen har generelt opfordret til, at der udvises fleksibilitet i denne særlige tid, hvor mange er pålagt at arbejde hjemmefra.

Hjælp os til at blive bedre
Domstolsstyrelsen har oplyst til Advokatsamfundet, at som følge af nedlukningen af domstolene opretholdes notarialforretninger kun i et meget begrænset omfang. Det gælder særligt notarialforretninger, der kan gennemføres uden fremmøde (underskriftprøver), og/eller hvor der i den konkrete sag er væsentlige økonomiske interesser at tage hensyn til. Ved notarialforretninger, der kræver fremmøde, må det være ganske undtagelsesvist, og kun hvis helt særlige omstændigheder gør, at der er væsentlige økonomiske interesser at tage hensyn til.
Det må være op til den enkelte notar at vurdere, hvornår der er væsentlige økonomiske interesser, der kan begrunde gennemførsel af en notarialforretning.
 
 

Domstolsstyrelsen har den 1. april oplyst om et alternativ til fremtidsfuldmagter i form af en såkaldt generalfuldmagt. Læs mere på domstolsstyrelsens hjemmeside. 

Hjælp os til at blive bedre

Alle møder i familieretshusene er indtil videre aflyst frem til 27. marts, skriver familieretterne på sin hjemmeside her.

Hjælp os til at blive bedre
Domstolsstyrelsen har oplyst til Advokatsamfundet, at de skal opretholde driften på de særligt kritiske sagsområder. Sagsområder, der er bundet af frister, eller er særligt indgribende bør fortsat prioriteres i perioden. Visse tvangsfuldbyrdelsessager, der ikke kan udsættes, er også omfattet. Det gælder fx familierettens fuldbyrdelse af afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet.
Det vil være op til en konkret vurdering i den enkelte ret, hvorvidt en sag er omfattet af betingelserne om kritisk sagsområde.
Fuldbyrdelse af ordinært samvær er ikke omfattet af de sagstyper, der vil blive behandlet i perioden med nødberedskab, men sagerne vil blive berammet snarest muligt efter periodens afslutning.
Familieretterne behandler derudover i et vist omfang sagerne så langt det lader sig gøre uden fysisk fremmøde.

Hjælp os til at blive bedre
Domstolsstyrelsen har oplyst til Advokatsamfundet, at beslutningen om udelukkende at prioritere kritiske sagsområder betyder, at en række væsentlige sagsområder bliver nedprioriteret. Det gælder bl.a. dødsboskiftesager. Domstolsstyrelsen beklager de gener, det medfører, når retterne ikke kan prioritere at gennemføre alle sagstyper i denne periode. Det er en helt ekstraordinær periode for alle, og herunder for myndigheder og retterne, og der er derfor behov for, at de mest kritiske opgaver prioriteres.
Domstolsstyrelsen er dog løbende i dialog med retterne om, hvilke typer af sager, der kan behandles på skriftligt grundlag fra hjemmearbejdspladserne. Det er rettens vurdering efter dødsboskiftelovens § 25, hvorvidt et bo kan udleveres til privat skifte i det konkrete tilfælde. Domstolsstyrelsen må derfor henvise til, at advokaten eller en part i den pågældende sag retter henvendelse til retten – gerne per mail.

Hjælp os til at blive bedre
Domstolsstyrelsen har oplyst til Advokatsamfundet, at spørgsmålet om, hvem der skal afholde udgifterne i forbindelse med aflysning af tvangsauktioner, er en juridisk vurdering, der må foretages i den konkrete sag. Dette gælder også for udgifter forårsaget af coronavirus.
Hjælp os til at blive bedre
Det danske Voldgiftsinstitut opretholder behandlingen af sagerne i perioden 13. marts-13. april (begge dage inkl.). Medarbejderne er sendt hjem, men Voldgiftsinstituttet modtager henvendelser via telefon og mail på sædvanlig vis.


Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg fortsætter sagsbehandlingen, håndterer sagsgangene, fastsætter frister mv.  Dette sker som udgangspunkt fra hjemmearbejdspladser. Voldgiftsnævnet har i samarbejde med sagernes parter og voldgiftsretterne fastlagt en proces i alle berammede voldgiftssager frem til 27. marts. Derudover er man i dialog med sagens parter i alle berammede voldgiftssager i perioden 30. marts-3. april. Voldgiftsnævnet vender tilbage vedrørende voldgiftssager, der er berammet efter påske.
Find mere info på Voldgiftsnævnets hjemmeside

ICC Danmark følger myndighedernes anvisninger og har indstillet alle mødeaktiviteter. Voldgiftssager, Trade Finance-sager mv. ekspederes fortsat.

Find mere info på ICC Danmarks hjemmeside


 

Hjælp os til at blive bedre
EU-Domstolens sagsbehandling er også påvirket af corona-udbruddet, men der afvikles stadig sager. Læs mere her. 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fortsætter med væsentlige aktiviteter, men er ligeledes påvirket af udbruddet af corona. Du kan læse EMD’s kommunikation vedrørende status for sagsbehandlingen her

Hjælp os til at blive bedre

Regler, tilsyn og indberetninger

Vi har udskudt fristen. De advokater, der har haft betroede midler i erklæringsåret (2019) skal afgive erklæring på formular 1, som kræver ekstern revisormedvirken. Det kan være problematisk i den nuværende situation. Hvis man ikke har haft betroede midler, skal man benytte formular 2, som ikke kræver ekstern revisormedvirken.
Advokatrådet fastsætter år for år fristen for indgivelse af klientkontoerklæringen. Fristen har i mange år har været den 31. marts, og denne frist er også meldt ud for indgivelse af klientkontoerklæring i 2020 (for 2019).
Det er besluttet at forlænge fristen for indgivelse af den ordinære klientkontoerklæring for erklæringsåret 2019 til 1. maj 2020. Dette gælder både formular 1 og formular 2-erklæringer uanset at formular 2 ikke kræver medvirken af ekstern revisor.
Hjælp os til at blive bedre
Med tilsynserklæringen indgives oplysninger om forsikringsforhold, ejerandele i anden virksomhed, hvidvaskforhold mv.
Erklæringen er personlig og kræver ikke ekstern medvirken.
Det er besluttet at fastholde fristen den 31. marts 2020 for indgivelse af tilsynserklæringen.
Hjælp os til at blive bedre
Tavshedspligten gælder også hjemme hos advokaten. De oplysninger, som er omfattet af tavshedspligten, skal man holde for sig selv i forhold til alle andre – også familien. En del advokater tager i denne tid mange sager med hjem, hvor hjemsendte børn og ægtefælle også opholder sig. Det kan give praktiske udfordringer i forhold til overholdelse af tavshedspligten. Der er imidlertid ingen særregler for denne situation. Hjemmearbejdende advokater må derfor sørge for, at sagsakter lægges væk, når der ikke arbejdes med dem, at pc’er med følsomme oplysninger ikke er åbne og usikrede, og at telefonsamtaler holdes uden for andres hørevidde 

Hjælp os til at blive bedre
Vi hører, at en del kurser aflyses af kursusudbyderne.
Advokater, som har fået aflyst kurser kort før udløb af deres perioder opfordres til om muligt at finde andre kurser.
Hvis det alligevel ender med, at advokaten efter periodeudløb, som følge af sådanne aflysninger, ikke har 54 lektioner, så skal advokaten indberette de lektioner, man har, og så vil sekretariatet give advokater lejlighed til at forklare sig, når vi har modtaget indberetningen. Der vil i hvert tilfælde blive foretaget en vurdering af omstændighederne.
Det er besluttet, at kravet om 54 lektioners efteruddannelse inden for en 3 års periode og fristen for indberetning fastholdes, men hvert tilfælde af manko vil blive vurderet konkret med mulighed for at tage hensyn til reelle hindringer på grund af Covid-19 for at kunne nå de 54 lektioner.

Hjælp os til at blive bedre
Disse krav bør kunne opfyldes af alle advokater uden ekstern bistand.
Praksis har gennem mange år været, at selvom bogholderen er syg eller har ferie, så skal der bogføres og reguleres på daglig basis.
Det er derfor besluttet at fastholde disse krav uændrede.

Hvis Corona-situationen skaber reelle problemer med at bogføre og regulere i fuldt omfang, vil Advokatrådet som tilsynsmyndighed se med mildere øjne på overtrædelse af reglerne herom, end det ellers er tilfældet. Vi skal anbefale, at man i sådanne situationer laver et notat til revisor til brug for udfærdigelsen af den årlige klientkontoerklæring, og at man i øvrigt sikrer sig dokumentation for, at hindringen skyldes Corona-krisen.


Hjælp os til at blive bedre

Advokatrådet har aflyst almindelige risikobaserede tilsyn af hensyn til risiko for smittespredning, foreløbigt frem til efter påske, men fortsætter dog med at beramme nye besøg til afholdelse senere.
Vi følger myndighedernes udmeldinger tæt og vil åbne op for tilsynet igen, så snart situationen ændrer sig, og det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
Tilsynene med virksomhedsansatte advokater er mere egnede til at gennemføre uden besøg hos advokaterne, og det er derfor besluttet, at tilsyn med virksomhedsansatte foreløbigt i ugerne 12 - 15 forsøges gennemført skriftligt med telefonisk opfølgning.

Hjælp os til at blive bedre

Kurser og uddannelse

Advokatsamfundet har henvendt sig til Civilstyrelsen og afventer svar fra Civilstyrelsen på dette spørgsmål.

Hjælp os til at blive bedre

Advokateksamen 31. marts er aflyst. Der er udsendt direkte information til de tilmeldte. Så vidt muligt afholdes en erstatningseksamen med samme eksamensemner senere på foråret.


Hjælp os til at blive bedre

Alle kurser på advokatuddannelsen er aflyst til og med 3. april. Der er udsendt direkte information til de tilmeldte. Der vil blive arrangeret erstatningskurser til afholdelse på et senere tidspunkt, så vidt muligt inden sommerferien, hvilket der også informeres direkte om til de tilmeldte, når aftalerne er på plads. Tilmelding og betaling flytter med til erstatningskurset. Vi følger nøje udviklingen og vil orientere om eventuel aflysning af senere planlagte kurser, så snart det måtte være blevet besluttet.
Hjælp os til at blive bedre

Den planlagte retssagsprøve i en fiktiv retssag den 21. april 2020 er flyttet. På grund af foranstaltningerne til inddæmning af coronasmitte er retssagsprøven flyttet til mandag den 18. maj 2020. Prøven afholdes som hidtil på Glostrup Park Hotel. Ansøgningsfristen er udløbet, og prøven er overtegnet.


Hjælp os til at blive bedre

Advokatsamfundet

Ja, Advokatsamfundet kan fortsat kontaktes på tlf/mail.
Det er dog foreløbigt ikke muligt at møde op fysisk op, uden en forudgående aftale, da Advokatsamfundets medarbejdere i vidt omfang arbejder hjemme.
Har du brug for at komme i kontakt med medarbejdere, kan du finde kontaktoplysninger i medarbejderoversigten.Hjælp os til at blive bedre
Vi har samlet svar om Nævnet og coronavirussen på Nævnets hjemmeside her.Hjælp os til at blive bedre
Du er velkommen til at kontakte os i Advokatsamfundet på samfund@advokatsamfundet.dk og på telefon 33 96 97 98 mandag til torsdag 9-16 og fredag 9-15.
Hjælp os til at blive bedre

Øvrige

Regeringen har indført en hjælpepakke for selvstændige samt små og mellemstore virksomheder. Du kan få dækket 75 procent af indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne for lønkompensation for lønmodtagere. Der er endvidere mulighed for kompensation for faste udgifter til for eksempel erhvervshusleje på mellem 25-80 procent afhængig af omsætningstabet. Virksomheder, der har fået påbud om at lukke helt under corona-krisen kan få fuld kompensation for udgifterne. Der bliver derudover adgang til øgede lånemuligheder for selvstændige erhvervsdrivende.
Ordningen gælder i tre måneder fra 9. marts og frem til 9. juni.
 
Se fakta om ordningen på finansministeriets hjemmeside her

 
Søg om støtte til selvstændige her på virksomhedsguiden.dk

Hjælp os til at blive bedre

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.
Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Der kan søges om lønkompensation fra 9. marts og tre måneder frem med tilbagevirkende kraft. Der bliver åbnet for ansøgninger i løbet af næste uge gennem Erhvervsstyrelsen.
Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00) Læs mere om lønkompensation hos virksomhedsguiden.dk 

Læs mere om Regeringens aftale her.Hjælp os til at blive bedre
Følgende fremgår af Erhvervsministeriets vejledning:
”Særligt for elever og lærlinge gælder det, at de må arbejde, selvom de er hjemsendte, da arbejdet er en del af deres uddannelsesforløb. De indgår i medarbejderstaben på lige fod med øvrige medarbejdere i forhold til andelen af hjemsendte medarbejdere”
Erhvervsstyrelsen, som behandler spørgsmål vedrørende lønkompensation, har ikke taget stilling til, om dette også gælder advokatfuldmægtige, men har taget spørgsmålet op til behandling. Det må forventes, at også advokatfuldmægtige skal arbejde, når de hjemsendes, som betingelse for at få lønkompensation, da de er under uddannelsesforløb hos deres principal og således kan sammenlignes med elever og lærlingen.

Hjælp os til at blive bedre

Grønlands Domstole har iværksat et nødberedskab, som foreløbigt varer indtil 8. april 2020. Nødberedskabet gælder for hele Grønlands Domstole, og således også for kredsretterne uden for Nuuk. Nødberedskabet ved Grønlands Domstole behandler blandt andet grundlovsforhør og fristforlængelser, mens blandt andet kriminalsager og civile sager ikke kan forventes behandlet. Retsbygningerne er foreløbig lukket for personlig henvendelse, men det er muligt at kontakte domstolene via mail.
Find mere info på Grønlands Domstoles hjemmeside her 

Retten på Færøerne lukkede ned 16. marts, men har iværksat et nødberedskab foreløbig frem til 14. april 2020. Dette er også gældende for de råd og nævn, som Retten på Færøerne forvalter. Kun få straffesager og hastende/kritiske sager bliver behandlet, blandt andet grundlovsforhør, forlængelser af varetægtsfængslinger og afsigelse af kendelser om indgreb, hvis de haster. Berammede sager frem til 14. april aflyses.
Find mere info på Retten på Færøernes hjemmeside her

Hjælp os til at blive bedre
COVID-19 medfører, at der vedtages hastelove og udstedes flere bekendtgørelser. Regeludstedelsen berører mange retsområder og erhverv. I lyset af den ekstraordinære situation, giver eLOV gratis adgang til COVID-19 relateret materiale uden registrering, indtil krisen er overstået.
Du finder det på https://www.elov.dk/corona/
Siden opdateres løbende og eLOV modtager gerne forslag til relevant indhold.

Hjælp os til at blive bedre
Fængsler og arresthuse er generelt lukket for besøgende på grund af Corona-udbruddet. Læse mere på  

For advokater gælder dog særlige vilkår. Kriminalforsorgen oplyser, at det betyder, at advokater fortsat efter de sædvanligt gældende regler kan besøge klienter, hvor det er nødvendigt. 


Hjælp os til at blive bedre
Corona-krisen har skabt øget behov for IT-sikkerhed, nu hvor en stor del arbejder hjemme. Center for Cybersikkerhed har udarbejdet en guide med råd om, hvordan du kan beskytte virksomheden mod hacking, og hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder hjemme. Den finder du her
Hjælp os til at blive bedre

Kontakt Advokatsamfundet

Kronprinsessegade 28
1306 København K

Telefon  +45 33 96 97 98

samfund@advokatsamfundet.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00

Kontoret holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår.