Advokatselskaber

Print Print


Etablering af advokatselskab

Reglerne om advokatselskaber fremgår af retsplejelovens §§ 124 – 124g og tilhørende bekendtgørelse om advokatselskaber (nr. 1427/2007). I forbindelse med etableringen af et advokatselskab er der flere forhold, der skal iagttages. Nedenfor er nævnt nogle af de væsentligste.  Herudover anbefales det at gennemgå ovennævnte bekendtgørelse.

Drift
Advokatvirksomhed kan jf. retsplejelovens § 124 drives

  • som enkeltmandsvirksomhed
  • i et fællesskab af advokater (interessentskab)
  • i et aktie- eller anpartsselskab, eller
  • i et kommanditaktieselskab (partnerselskab).


Advokatselskabets formål
Et advokatselskab må alene have til formål at drive advokatvirksomhed. Det betyder, at det ikke er tilladt at have andre aktiviteter end advokataktiviteter og sædvanlig formueanbringelse i selskabet.

Hæftelse
Selvom en advokatvirksomhed drives i selskabsform, hæfter den enkelte advokat fortsat fuldt ud for sin egen rådgivning. Det er således ikke muligt gennem etableringen af et advokatselskab at begrænse advokatens personlige hæftelse for egen rådgivning, jf. retsplejelovens § 124 b.

Registrering i Erhvervsstyrelsen
Når et advokatselskab etableres skal der ske en sædvanlig registrering heraf i Erhvervsstyrelsen. Advokatselskaber og advokatholdingselskaber er pligtige til i deres navn at benytte betegnelsen advokataktieselskab, advokatanpartsselskab, advokatkommanditaktieselskab (partnerselskab) eller deraf dannede forkortelser. Ved anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen skal et advokatselskab eller advokatholdingselskab dog betegne sig som advokataktieselskab, advokatanpartsselskab eller advokatkommanditaktieselskab (partnerselskab).

Anmeldelse til Advokatrådet
Straks efter selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen skal selskabet anmeldes til Advokatrådet. Brug denne blanket. Der skal via blanketten gives oplysning om:

  • selskabets navn, adresse, CVR-nr., P-nr., mv.
  • selskabets nominelle kapital og vedtægtsbestemte formål
  • selskabsdeltagernes navn, adresse, cpr-/CVR-nr., mv.
  • selskabsdeltagernes ejerandel og stemmeandel

Hvis en eller flere af selskabsdeltagerne er selskaber, skal der indsendes en blanket for hvert selskab. Advokatsamfundet kan anmode om et grafisk overblik over selskabsforholdene, hvis det skønnes påkrævet.

Ejerskab af ikke-advokater
Hvis der blandt selskabsdeltagerne er ikke-advokater jf. retsplejelovens § 124c, stk. 1, nr. 2, skal dette anføres på indberetningsblanketten til Advokatrådet. Det er tilladt for ansatte i advokatselskabet, der ikke er advokater, at eje en andel der samlet er mindre end 10 % af selskabskapitalen. Det er dog en betingelse for ejerskab, at den ansatte består en prøve i advokatret. Læs mere under Partnerprøven.

Det skal endvidere oplyses, om der i aktionæraftalen er bestemmelser, der begrænser aktieselskabslovens bestemmelser om indløsning af aktier eller bestemmelser, der indeholder stemmeoverførsels- og stemmebindingsaftaler. Er dette tilfældet skal der tillige indsendes en kopi af de pågældende overenskomster mv., der gælder mellem selskabsdeltagerne. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at fastsætte bestemmelser, der begrænser aktieselskabslovens bestemmelser om indløsning af aktier.

Ændringer
Når der sker ændringer i selskabets ejerforhold, navn, nominelle kapital eller formål, skal disse ændringer straks anmeldes til Advokatrådet på den omtalte blanket.

Formålsomdannelse
Et advokatselskab kan omdannes til et andet formål, hvis advokatvirksomheden ophører eller selskabet afhænder sine ejerandele i et andet advokatselskab. Dette forudsætter blot, at selskabet ændrer navn og formålsbestemmelse, så udtrykket "advokatselskab" udgår af navnet, og så formålsbestemmelsen for selskabet ikke længere rummer udtrykket "at drive advokatvirksomhed" eller ”at eje andele af et advokatselskab”.

Ved formålsomdannelse skal Advokatrådet informeres om, at selskabet ikke længere driver advokatvirksomhed, så selskabet udgår af Advokatrådets tilsyn.

Det bemærkes, at et advokatselskab skal opstå som et advokatselskab. Bortset fra ubrugte ”skuffeselskaber” er det således fortsat et krav, at etablering af et advokatselskab sker ved stiftelse af et nyt selskab.

Forsikringsforhold
Advokatselskaber, der driver advokatvirksomhed, har pligt til at tegne forsikring og garanti for selskabet. Holdingselskaber skal således ikke være ansvarsforsikrede, men selskaber, der deltager i et interessentskab, skal være omfattet af den tegnede forsikring. Læs mere under forsikring og garanti og i Advokatsamfundets vedtægt om advokatselskabers forpligtelse til at tegne forsikring og stille garanti.

Har du spørgsmål?

Lise Ravnkilde
Lise Ravnkilde
Advokat
Telefon: 33969769

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/Advokatselskaber/Selskabsregler.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.