Indgivelse af klage

Print Print


Klagen kan indgives på de klageskemaer, som du finder her på hjemmesiden, eller du kan skrive klagen i et almindeligt brev. Hvis du ikke bruger klageskemaerne, kan det være nyttigt at tage udgangspunkt i de spørgsmål, der er opstillet i klageskemaerne. Vær opmærksom på, at der findes et klageskema til adfærdsklager og et klageskema til salærklager. Du skal huske at anføre en adresse, hvor fysisk post kan sendes til. Husk også at anføre et telefonnummer du kan træffes på. Som helt overvejende udgangspunkt sender sekretariatet breve i sagerne med fysisk post. Der kan ikke anvendes e-boks.

Klagen sendes til Advokatnævnets sekretariat. Når du indsender klagen, vil det lette sekretariatets arbejde, hvis du er opmærksom på følgende:

  • Undlad at hæfte papirerne sammen med hæfteklammer eller lign.
  • Undlad dobbeltsidet kopiering.
  • Læg gerne sagens bilag i kronologisk orden – dvs. datoordnet så de ældste bilag ligger først.
  • Undlad at sende flere eksemplarer af samme bilag.
  • Undlad at sende en henvendelse både pr. e-mail og pr. post.

Hvis du vælger, at en anden person skal indgive klagen på dine vegne og repræsentere dig under klagesagen, skal du give vedkommende en fuldmagt, der skal vedlægges klagen. Kravet om fuldmagt gælder dog ikke, hvis du repræsenteres af en advokat.

En advokat, der skriver til Advokatnævnet i en klagesag, skal sende kopi til modparten eller dennes advokat, hvis modparten er repræsenteret af en advokat. Det gælder også i forbindelse med selve indgivelsen af klagen.

Du skal kun sende oplysninger, der er nødvendige og relevante for behandlingen af sagen. Cpr-numre og oplysninger vedrørende uvedkommende bedes fjernet fra sagens bilag forud for fremsendelsen.

Det bemærkes, at sekretariatet efter databeskyttelsesforordningen kan have pligt til at underrette bipersoner om, at der er registreret (modtaget) oplysninger om dem, hvis I har sendt oplysninger om bipersoner/tredjemænd til os, fx som en del af sagens bilag.

Når sekretariatet modtager klagen, vil den som udgangspunkt blev sendt til advokaten, som får lov til at komme med bemærkninger til klagen. Disse bemærkninger sendes retur til dig, og du kan sende dine afsluttende bemærkninger til sagen. Advokaten afslutter derefter skriftvekslingen med sine bemærkninger, hvorefter sagen typisk er tilstrækkeligt oplyst.

Sagen vil efter fornøden skriftveksling blive lagt til sagsbehandling i sekretariatet.

Hvis en af parterne undlader at fremsende bemærkninger, vil sagens forberedelse fortsætte på det foreliggende grundlag.

Klager kan på ethvert tidspunkt frem til afgørelse af sagen trække klagen tilbage.

Der tilbydes mægling og mediation i udvalgte klagesager. I disse sager foretages der ikke skriftveksling. Du kan læse mere om projektet her.

Sagsbehandlingssproget er dansk, og nævnets afgørelser er skriftlige og skrevet på dansk. Der sker oversættelse i fornødent omfang i forbindelse med klagesagens behandling.

Hvis du er forbruger, og din klage vedrører salær – læs her