Spørgsmål og svar

Print Print

Generelle spørgsmål

Nej. Advokatnævnet kan ikke tage stilling til, om en advokat skal betale erstatning. Nævnet kan tage stilling til størrelse af en advokats salær og til, om en advokat har tilsidesat god advokatskik. Det er domstolene, der bestemmer, om en advokat skal betale erstatning.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Du kan indgive klagen digitalt her på hjemmesiden. Herefter vil kontakten til dig og modparten foregå elektronisk via tilsendte links, og du vil få mulighed for at se sagens bilag i ”Kig-i-egen-sag” (KIG). Læs vejledningen grundigt, inden du indgiver klagen.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage m.v., kan du kontakte sekretariatet for en telefonisk vejledning.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Nej. Nævnet henviser ikke til bestemte advokater. Der er i stedet mulighed for at finde navn og adresse på advokater under Brug for en advokat på hjemmesiden. Der er også mulighed for at finde advokaternes interesseområder.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Nej. Nævnet behandler kun klager over advokater og kan ikke give juridisk rådgivning. Du har mulighed for at få gratis hjælp hos Advokatvagterne. Advokatvagternes adresser og åbningstider finder du her.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Om at klage

Din modpart har krav på at få kopi af de dokumenter, som du indsender. På samme måde vil du få kopi af de dokumenter, som din modpart indsender. Begge parter har således kendskab til de oplysninger, der er i sagen ved nævnets afgørelse. Du må kun sende de personoplysninger, der er nødvendige for behandlingen af sagen, og du skal fjerne eventuelle CPR-numre og lign., før materialet fremsendes.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Du kan klage over en advokats salær; det vil sige det beløb, som din egen advokat kræver for sit arbejde. Du kan også klage over en advokats adfærd. Ved adfærd forstås advokatens behandling af din sag, og advokatens ageren i øvrigt. Det forudsætter blot, at du har en retlig interesse i at klage. Hvis det drejer sig om erstatningskrav mod en advokat, kan Advokatnævnet ikke afgøre sagen; en sådan afgørelse skal træffes af domstolene.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Du kan uploade bilag til din klage via klagesagsportalen her på hjemmesiden. Der er et max på 40 MB pr. klage. Hvis dine dokumenter fylder mere, kan du kontakte sekretariatet.

Du skal sende kopi af de dokumenter, som du mener støtter din klage. I en salærsag bør du desuden sende en kopi af advokatens faktura og af den skriftlige prisoplysning. Du behøver ikke at sende kopi af hele din sag. Du skal kun sende nødvendige bilag, og du skal være opmærksom på, at de tilgår modparten i skriftvekslingen. Du skal undlade at sende irrelevante personoplysninger, cpr. numre m.v., fx ved at anonymisere bilag.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Ja. Klagefristen for både salær- og adfærdsklager er et år. I salærsager regnes fristen fra modtagelse af den endelige afregning. I adfærdssager regnes fristen fra det tidspunkt, hvor du er blevet bekendt med det, som du vil klage over.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Sekretariatet forventer, at klager, der indgives nu, vil have en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på under 6 måneder. Det bemærkes, at der er tale om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, og at der kan være stor forskel på sagsbehandlingstiden i de enkelte sager afhængig af bl.a. sagens karakter, kompleksitet samt varighed af partshøringsprocessen.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Der skal betales et gebyr på 500 kr., når der indgives en klage, eller når klager søger om genoptagelse, jf. § 16 i bekendtgørelse om nævnets virksomhed. Hvis der klages over flere advokater, skal der betales et gebyr pr. klage. Hvis der klages over salær og adfærd mod samme advokat, skal der kun betales ét gebyr.

Du bliver opkrævet gebyret via klagesagsportalen, når du indgiver klagen digitalt. Hvis du får gebyret tilbagebetalt, vil det ske til samme kortnummer.

Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er betalt. Vær opmærksom på dette i forhold til fristen for at indgive klage. Sekretariatet kan afvise klagen/genoptagelsesanmodningen, hvis betaling af gebyret ikke er sket inden for den af sekretariatet fastsatte frist (netto kontant). For klager indbragt af offentlige myndigheder, domstolene eller Advokatrådet eller for genoptagelsesanmodninger fra indklagede betales ikke gebyr.

Gebyret tilbagebetales, hvis man får helt eller delvis medhold, hvis klagen afvises på grund af formelle mangler, eller hvis begæringen om genoptagelse imødekommes. Endvidere tilbagebetales gebyret, hvis klagen trækkes tilbage, inden Advokatnævnet træffer afgørelse.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Nej. Advokatnævnets afgørelse kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Læs mere om muligheden for at få sagen genoptaget i Advokatnævnet samt muligheden for at indbringe sagen for domstolene under afsnittet Om Advokatnævnet/Generelt om afgørelser.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Om advokatens salær

Hvis du er forbruger, skal advokaten skriftligt oplyse dig om størrelsen af salæret. Hvis det ikke er muligt for advokaten at oplyse en fast pris, skal advokaten oplyse dig om beregningsmåden eller give dig et prisoverslag. Hvis du har fået et prisoverslag, skal advokaten orientere dig, hvis salæret vil overstige overslaget. Du skal have orienteringen, før advokaten udfører det arbejde, der betyder, at overslaget ikke holder.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Advokaten skal betale dit salær tilbage senest fire uger efter afgørelsen, medmindre advokaten vælger at anlægge retssag mod dig. I så fald er det retten, der afgør, om advokaten har krav på salæret. Hvis advokaten ikke betaler salæret tilbage eller udtager stævning, kan Advokatrådet hjælpe dig med at få salæret tilbage.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Ja. Hvis du har betalt hele salæret til advokaten, og hvis du får medhold af nævnet i en salærklage, så skal advokaten betale salæret tilbage med renter. Renten er procesrenten; det vil sige Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8 %. Udlånsrenten kan oplyses af pengeinstitutterne. Beløbet skal forrentes fra det tidspunkt, hvor advokaten modtog beløbet som betaling, til det tidspunkt, hvor advokaten betaler beløbet tilbage.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Du har krav på, at advokaten fortæller dig, hvordan han har fastsat salæret. Det er ikke nødvendigvis en egentlig timeopgørelse, medmindre advokaten efter aftale med dig har afregnet med udgangspunkt i sit tidsforbrug.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Både ja og nej. Hvis der er indbetalt penge til din advokat i din sag, kan advokaten godt modregne sit salærkrav mod dig i pengene, selvom det eksempelvis drejer sig om erstatning eller et domsbeløb. Men hvis det drejer sig om penge, som du har øremærket til et bestemt formål, må advokaten ikke modregne sit salær i beløbet. Det gælder eksempelvis penge, som er indbetalt til at dække en tinglysningsafgift eller en retsafgift.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Det er din egen afgørelse, om du vil betale salæret. Hvis du betaler salæret og får medhold i, at salæret var for højt, skal advokaten betale beløbet tilbage med renter. Hvis du ikke betaler salæret, kan advokaten ikke udtage stævning mod dig, mens klagesagen verserer. Får du ikke medhold i klagen, kan advokaten efterfølgende kræve inkassoomkostninger og renter.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Nej, men hvis advokaten har anlagt en retssag om salæret, kan du anmode retten om at sende sagen til Advokatnævnet. Hvis retten sender sagen til Advokatnævnet, hæves retssagen. Retten kan afvise at sende sagen til Advokatnævnet, hvis det er åbenbart, at du ikke kan få medhold, og hvis sagen ikke egner sig til nævnsbehandling. Retten skal gøre dig opmærksom på muligheden for nævnsbehandling.

Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Om advokatens adfærd

Ja. Du kan selv vælge at skifte advokat, hvis du er utilfreds med din nuværende advokat eller ikke synes, at samarbejdet er godt. Du skal i så fald betale for det arbejde, som advokaten har udført. Hvis du synes, at salæret er urimeligt højt, kan du klage over salæret.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Ja. En advokat kan godt beslutte at udtræde af din sag, selvom sagen endnu ikke er afsluttet. Advokaten skal i så fald give dig tilstrækkelig tid til at finde en anden advokat, inden sagen for eksempel skal behandles i retten eller lignende.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Din advokat skal holde dig orienteret om din sags forløb og derfor også ringe til dig, hvis du har behov for at drøfte sagen. Men der er grænser for, hvor hurtigt du kan forvente et svar, ligesom der er grænser for, hvor ofte det er rimeligt at kræve en samtale med advokaten. Det vil derfor ikke altid være en tilsidesættelse af god advokatskik, hvis advokaten ikke ringer tilbage. Du skal også huske, at advokaten kan beregne salær for alle telefonsamtalerne.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hvis advokaten har krav på salær, som du ikke betaler, er advokaten berettiget til at tilbageholde dine sagsakter, medmindre det påfører dig en uforholdsmæssig stor gene. Hvis advokaten ikke har et krav mod dig, eller hvis det påfører dig uforholdsmæssig stor ulempe, så må advokaten ikke tilbageholde dine sagsakter.
Hjælp os til at blive bedre
Vi bruger udelukkende din besvarelse til at målrette vores arbejde med opdateringen af spørgsmål og svar på hjemmesiden. Derfor kan du ikke benytte din besvarelse til at stille spørgsmål. Har du spørgsmål, bedes du i stedet skrive direkte til Advokatnævnets mail-adresse: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Kontakt

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98

Telefontid:
Mandag-fredag:
kl. 9.30 - 12.30