Nævnsbehandling

Print Print


Læs om Advokatnævnets sammensætning mv. under afsnittet Om Advokatnævnet.

Nævnets 21 medlemmer arbejder både samlet (i plenum) og i afdelinger. Nævnet har tre afdelinger.

Langt de fleste sager behandles i en af de tre nævnsafdelinger.

I plenum behandles følgende sager:

  • Principielle sager
  • Sager om frakendelse af retten til at drive advokatvirksomhed og
  • Sager om ophævelse af en frakendelse

Nævnet holder møde ca. en gang om måneden, og møderne er normalt ikke offentlige.

Når nævnet træffer afgørelse, er der ligelig fordeling af advokater og medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Hvis der er stemmelighed, er formandens (dommerens) stemme afgørende.


Personligt fremmøde mv.

Advokatnævnets sager behandles på grundlag af parternes skriftlige indlæg og fremsendte bilag. Normalt er sagerne godt belyst med parternes skriftlige indlæg, og der er ikke behov for, at parterne giver personligt møde for nævnet.

I adfærdssager har parterne ret til at give møde for nævnet og udtale sig, før deres sag behandles. Advokatnævnet fastsætter datoen for mødet, hvor sagen behandles, og den part, der ønsker personligt fremmøde vil derefter blive indkaldt. Den anden part vil blive orienteret om det personlige fremmøde og om, at vedkommende er velkommen til også at give personligt fremmøde.

Ved personligt fremmøde kan parterne supplere de skriftlige indlæg i sagen, men sagen skal ikke forelægges for nævnet, idet sagen allerede er nævnet bekendt. Parterne forlader mødet, inden afgørelsen træffes.

Formanden kan beslutte, at parterne eller vidner skal afhøres i byretten. Disse muligheder anvendes sjældent.