Generelt om afgørelser

Print Print


Hvis Advokatnævnet i en adfærdssag finder, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, fastsætter nævnet en sanktion. Nævnet kan som sanktion tildele en irettesættelse eller give en bøde, herunder tvangsbøde. Herudover kan Advokatnævnet frakende en advokat retten til at drive advokatvirksomhed. Se afsnittet nedenfor herom.

I salærsager kan nævnet godkende salærets størrelse eller bestemme, at salæret skal nedsættes eller bortfalde.

Afhængigt af sanktionen, der pålægges, kan der ske offentliggørelse med navns nævnelse af afgørelser i adfærdsklager. Offentliggørelse sker her på hjemmesiden under afsnittet Afgørelser mod navngivne advokater.


Særligt om frakendelsessager

Nævnet frakender i praksis kun en advokat retten til at drive advokatvirksomhed, hvis Advokatrådet har nedlagt påstand herom.

Når rådet nedlægger frakendelsespåstand, sker det ofte i sager, som rådet selv har rejst for nævnet. Advokatrådet kan dog som led i sit tilsyn med advokaterne også indtræde i verserende adfærdssager, hvis rådet mener, at betingelserne for frakendelse er til stede.

Nævnet kan frakende en advokat beskikkelsen for en begrænset periode eller indtil videre. Nævnet kan endvidere frakende midlertidigt og betinget.

Nævnets afgørelse om frakendelse skal offentliggøres med navns nævnelse. Offentliggørelse sker her på hjemmesiden under afsnittet ”Afgørelser mod navngivne advokater”.

Advokatnævnets frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed kan til enhver tid ophæves af nævnet.


Kan man klage over nævnets afgørelser?

Når nævnet har truffet afgørelse, kan afgørelsen ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Begge parter i en klagesag kan bede Advokatnævnet om at genoptage sagen, men nævnet genoptager kun en sag, hvis der er særlige grunde, der taler for genoptagelse, herunder hvis der er fremkommet nye, væsentlige oplysninger, der forventes at kunne føre til, at Advokatnævnet træffer en anden afgørelse. I praksis vil betingelserne for genoptagelse af en allerede afgjort sag kun sjældent være opfyldt. Hvis klager søger om genoptagelse, skal der betales et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis anmodningen om genoptagelse imødekommes.

Advokater, der har fået en sanktion i en adfærdssag, kan indbringe afgørelsen for retten med påstand om, at afgørelsen ophæves eller ændres. Indbringelsen skal ske inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt advokaten. Retssagen anlægges mod Advokatnævnet – ikke mod klager. Klager er således ikke part i retssagen. Se eventuelt nærmere i retsplejelovens § 147 d. Klager har ikke adgang til at få en realitetsafgørelse prøvet ved domstolene.

En afgørelse i en salærsag kan ikke indbringes for retten. Derimod kan parterne frit anlægge retssag mod modparten vedrørende salærkravet.

En afgørelse om, at en advokat frakendes retten til at virke som advokat, kan indbringes for retten. Det sker ved, at advokaten inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt advokaten, beder om at der anlægges en frakendelsessag ved retten. Efter retsplejelovens § 147 e, stk. 2, anlægges sagen af justitsministeren. Anmodningen om, at der anlægges en sag, indgives til Civilstyrelsen.