November

Print Print
01-11-2009
III. Almindelige principper
5. Loyal optræden
 
Kendelse af 6. november 2009
I 2007 fremsatte klagers advokat et erstatningskrav mod indklagede for klagers tab efter indklagedes mangelfulde behandling af et dødsbo, hvor klager var arving. Samtidig indgav klagers advokat klage til Advokatnævnet over indklagedes salær og adfærd i forbindelse med bobehandlingen. Nævnet traf afgørelse ved kendelse af 7. oktober 2008 og nedsatte salæret fra 30.000 kr. ekskl. moms til 15.000 kr. ekskl. moms. Endvidere pålagde nævnet indklagede en bøde på 10.000 kr. for manglende afklaring af skattemæssige spørgsmål og manglende besvarelse af klagers henvendelser. Spørgsmålet om erstatning henviste nævnet til domstolene. Ved mail af 3. november 2008 fremsatte klagers advokat et erstatningskrav over for indklagede på 175.951,05 kr. og opfordrede hende til at anmelde kravet til ansvarsforsikringsselskabet. Ved brev af 13. november 2009 meddelte indklagede, at kravet ville blive anmeldt til forsikringsselskabet, hvorefter klagers advokat ville høre nærmere. Ved brev af 21. november 2008 til indklagede anførte klagers advokat bl.a., at han var overrasket over, at kravet endnu ikke var anmeldt over for forsikringen. Han anførte, at han ville udtage stævning mod indklagede, hvis han ikke hørte fra indklagedes forsikringsselskab inden 10 dage. Den 27. februar 2009 udtog klagers advokat for klager stævning mod indklagede med påstand om betaling af erstatning på 175.951,05 kr. Indklagede anmodede om forlængelse af svarfristen, og klagers advokat protesterede mod forlængelsen. Ved brev af 13. maj til retten meddelte advokat X, at han repræsenterede indklagede og hendes forsikringsselskab under sagen. Han anførte, at han først lige var indtrådt i sagen, og at han derfor anmodede om fristforlængelse. Klager klagede til Advokatnævnet over den sene anmeldelse. Nævnet afgjorde sagen således: ”Da indklagede ikke har svaret i sagen, lægger nævnet klagers oplysninger til grund for afgørelsen. Nævnet finder, at indklagede har tilsidesat god advokatskik ved ikke at anmelde kravet til forsikringsselskabet tidligere end sket. På dette grundlag og på baggrund af, at indklagede tidligere har fået en bøde for tilsidesættelse af god advokatskik, pålægger nævnet indklagede en bøde på 15.000 kr. Nævnet har ved sanktionsfastsættelsen taget hensyn til, at den tidligere bøde vedrørte samme sag.”
 
 
VII. Salærberegning
21. Erstatningssager
 
Kendelse af 11. november 2009
Klager var involveret i en trafikulykke den 2. januar 2006. Klager rettede henvendelse til advokat X fra indklagede, der ved brev af 8. februar 2006 bekræftede, at han ville behandle klagers erstatningssag. Advokaten anmeldte sagen til skadevolders forsikringsselskab, der ved brev af 11. oktober 2006 fastsatte klagers méngrad og erhvervsevnetab. Forsikringsselskabets vurdering kunne ikke accepteres af klager, og sagen blev indbragt for Arbejdsskadesstyrelsen. Advokat X anmodede forsikringsselskabet om a contobetaling af godtgørelse for svie og smerte og for varigt mén. Den 19. oktober 2006 bekræftede forsikringsselskabet udbetaling af godtgørelser og fore­læg­gel­se for Arbejdsskadesstyrelsen. Sideløbende hermed korresponderede advokat X med forsikringsselskabet om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og behandlingsudgifter. Ved brev af 15. maj 2007 til klager anførte advokat X, at han foretog á contoafregning for det time­­forbrug, der havde været forbundet med sagens behandling. Han bemærkede, at ansvars­for­sikringsselskabet i sidste ende ville blive bedt om at erstatte rimelige advokatomkostninger, når der forelå en vejledende udtalelse fra Arbejdsskadesstyrelsen om mén og erhvervsevnetab. I den vedlagte faktura af 15. maj 2007 afregnede indklagede et salær på 15.000 kr. ekskl. moms for ”medgået tid på sagen – herunder sagsopretning, indhentelse af akter, telefoniske drøftelser, kor­­respondance, gennemgang af omfattende bilagsmateriale … under hensyntagen til det med­gåede tidsforbrug på 13 timer”. Dette beløb blev betalt.  Efter indhentelse af flere lægeerklæringer fremkom Arbejdsskadesstyrelsen den 11. oktober 2007 med en vejledende udtalelse om klagers méngrad. Efter drøftelse med klager meddelte ad­vo­kat X til forsikringsselskabet, at Arbejdsskadesstyrelsens udtalelse blev accepteret. Herefter ud­betalte forsikringsselskabet méngodtgørelse til klager. Ved faktura af 15. januar 2008 opkrævede indklagede salær på 10.700 kr. ekskl. moms for ”salær for perioden 16. maj 2007 til dato, herunder for: korrespondance med [tre forsikringsselskaber], ind­hentelse af årsopgørelser, indhentelse af akter samt brev til Arbejdsskadesstyrelsen om gen­op­tagelse, korrespondance, telefonmøde og telefonsamtaler med [klager],… inder hensyntagen til medgåede tidsforbrug”. Spørgsmålet om klagers erhvervsevnetab fortsatte, og ved brev af 6. februar 2008 meddelte Arbejdsskadesstyrelsen, at klagers erhvervsevnetab var fastsat til 40 %. Efter drøftelser med forsikringsselskabet og indhentelse af nye oplysninger opgjorde advokat X ved brev af 2. september 2008 klagers erstatningskrav til en million kr.  I den følgende periode korresponderede advokat X med forsikringsselskabet og Arbejds­skade­s­styrelsen og udlevering af sagens akter og fremsendelse af sagens oplysninger. Ved faktura af 9. december 2008 afregnede indklagede salær på 13.000 kr. ekskl. moms for ”pe­ri­oden 15. januar 2008 og til 5. december 2008, herunder: korrespondance med Ar­bejds­skades­sty­relsen, [et forsikringsselskab og flere læger] samt klient, indhentning og gennemgang af di­ver­se akter, drøftelse og juridiske vurderinger, telefonsamtaler med klient og [et for­sik­rings­sel­skab] … i henhold til medgået tid.” I februar 2009 meddelte klager, at hun ønskede at skifte advokat. Ved faktura af 24. februar 2009 afregnede indklagede salær på 7.000 kr. ekskl. moms for: ”perioden 16. januar 2009 til dato, herunder for: korrespondance med [et forsikringsselskab], Ar­bejds­­skadesstyrelsen og [klager], indhentelse og gennemgang af akter fra tidligere arbejds­skades­sag fra Arbejdsskadesstyrelsen, juridisk vurdering af akter og bilag, samt indkomne breve, gen­­nemgang og juridisk vurdering af Arbejdsskadesstyrelsens vejledende udtalelse af den 6. fe­bruar 2008, telefonsamtaler med Arbejdsskadesstyrelsen og [klager], … under hensyntagen til det medgåede tidsforbrug.” Ved brev af 5. marts 2009 meddelte forsikringsselskabet, at selskabet kun ville betale 10.000 kr. inkl. moms i salær. Selskabet begrundede dette med det arbejde, der indtil da var udført i sagen, og at forholdet vedrørende erhvervsevnetab ikke var endelig afsluttet. Klagers advokat klagede til Advokatnævnet, der afgjorde klagen således: ”En advokat er som udgangspunkt i en personskadesag ikke afskåret fra at beregne sig et højere sa­lær over for klienten end det salær, klienten efter de erstatningsretlige regler får erstattet af ansvarsforsikringsselskabet. En klient må i en sådan sag imidlertid kunne gå ud fra, at erstatningen vil omfatte udgifter til nød­­vendig advokatbistand. En advokat, der ønsker at forbeholde sig ret til at afkræve klienten sa­lær ud over det beløb, som dækkes for forsikringen, må på forhånd gøre klienten opmærksom på, at salær ud over, hvad forsikringsselskabet dækker, skal betales af klienten selv. I denne sag har indklagede ikke godtgjort, at klager ved sagens opstart er blevet orienteret om mu­ligheden for, at hun selv kunne komme til at afholde en del af salæret. Der må således gives klagers advokat medhold i, at klager havde en berettiget forventning om, at salæret i sidste ende ville blive betalt af forsikringen. Som følge af det anførte finder nævnet, at indklagede ikke er berettiget til at afkræve klageren salær for arbejde, der har angået klagerens krav over for ansvarsforsikringsselskabet. Det be­mær­kes, at nævnet ikke herved har forholdt sig til, om indklagede er berettiget til at afkræve ansvars­forsikringsselskabet mere end det af selskabet betalte beløb på 10.000 kr. inkl. moms.  En mindre del af indklagedes arbejde har angået klagerens krav over for to forsikringsselskaber, hvor klageren har tegnet ulykkesforsikring. Uanset at klageren ikke har modtaget prisoplysning, findes klager ikke at kunne have haft nogen forventning om ikke at blive afkrævet honorar for ind­klagedes arbejde. Nævnet finder på et skønsmæssigt grundlag, at 5.000 kr. ekskl. moms ved­rørende indklagedes fakturaer kan henføres til dette arbejde."
 
IX. Retshjælp
3. Retshjælpsforsikring
3.4. Salær hos klienten
 
Kendelse af 16. november 2009
Klager (forsikringsselskab) havde en forsikringstager, der i maj 2007 henvendte sig til indklagede med anmodning om bistand til en sag vedrørende mangler ved en hest, som forsik­ringstageren havde købt. Ved brev af 24. maj 2007 til forsikringstager bekræftede indklagede, at han påtog sig opgaven og skrev blandt andet: ”I fortsættelse af behagelig telefonsamtale og de modtagne sagsakter bekræfter jeg for god ordens skyld, at jeg påtager mig at bistå dig i sagen vedrørende dit køb af hesten [hestens navn]. Jeg vedlægger kopi af den skrivelse, som jeg d.d. har sendt til modparten. Jeg har modtaget årsopgørelser for dig og din mand for 2006, men jeg skal også bruge årsopgørelserne for 2005 til brug for en eventuel ansøgning om retshjælpsdækning. Som advokat er jeg i henhold til Advokatrådets retningslinier forpligtet til skriftligt at give dig nedenstående oplysninger om min bistand til dig, når jeg påtager mig sagen. 1. Bistandens omfang Min bistand omfatter i første omgang mit arbejde frem til det tidspunkt, hvor der foreligger en tvist i din retshjælpsforsikrings forstand. Det vil sige på det tidspunkt, hvor modparten endegyldigt har afvist kravet om ophævelse af handlen eller fristen for svar fra modpartens side er udløbet. Bistanden omfatter således min oprettelse, gennemgang og juridiske vurdering af sagen, udarbejdelse af en skrivelse til modparten, hvorved ophævelsen fastholdes, samt eventuel yderligere korrespondance med modparten indtil det tidspunkt, hvor modparten endegyldigt har afvist kravet eller fristen for svar er udløbet. Min assistance omfatter ikke uden særlige aftale andet, end det oven for udtrykkeligt nævnte. Såfremt assistancen ændrer karakter eller omfang, fremsender jeg straks nærmere besked herom. Så snart der foreligger en tvist i retshjælpsforsikringens forstand, vil jeg indgive ansøgning om retshjælpsdækning på dine vegne, og såfremt retshjælpstilsagn opnås, vil det herefter være retshjælpsforsikringen, som dækker honoraret for mit videre arbejde med sagen bortset fra selvrisikoen for forsikringen, som formentlig vil beløbe sig til 2.500 kr. Du vil løbende få tilsendt kopi korrespondancen i sagen. 2. Mit honorar Mit honorar udgør kr. 1.600,- + moms pr. time, og jeg forventer, at der vil medgå 2 til 3 timer til den ovenfor beskrevne bistand.” Indklagede gennemgik sagens akter og skrev til sælger af hesten vedrørende de mangler, der var konstateret ved hesten. Da sælger ikke besvarede brevet, anmodede indklagede ved brev af 29. juni 2007 klager om retshjælp til anlæggelse af sag. Indklagede vedlagde udkast til stævning og skønstema. Ved brev af 11. juli 2007 til forsikringstager meddelte indklagede, at der var bevilget retshjælp til sagen, og at han ville indgive stævning til retten. Han vedlagde samtidig faktura for sagens behandling frem til det tidspunkt, hvor der blev søgt om retshjælp. Faktura af 11. juli 2007: ”Mit salær for sagens behandling, herunder oprettelse, gennemgang og juridisk vurdering af sagen, ophævelsesskrivelse til modparten samt korrespondance med dig kr. 4.000,00” ekskl. moms. Efter anlæggelse af sag og afholdt syn og skøn hævede indklagede sagen ved retten, og forsikringstager blev pålagt at betale modparten 16.000 kr. ekskl. moms i sagsomkostninger. Klager meddelte indklagede, at klager max ville godkende et salær fra indklagede på 30.000 kr. ekskl. moms, hvilket indklagede accepterede. Efter sagens afslutning fik klager en henvendelse fra forsikringstager, der oplyste at være opkrævet 4.000 kr. ekskl. moms fra indklagede. Forsikringsselskabet klagede til Advokatnævnet over indklagedes afregning af indledende bistand overfor klager. Nævnet afgjorde sagen således: ”Nævnet finder, at det arbejde, indklagede udførte forinden ansøgning om retshjælp og udtagelse af stævning, var arbejde, der skulle medvirke til at klarlægge, om der ville opstå en tvist, hvor blandt andet anlæggelse af sag ville blive nødvendig. Nævnet finder derfor ikke, at indklagede har handlet i strid med god advokatskik ved over for forsikringstager at afregne det arbejde, indklagede havde udført forinden ansøgning om retshjælp og udtagelse af stævning. Nævnet frifinder derfor indklagede for den rejste klage.”
 
XIV. Forholdet til modparten og dennes advokat
3. Grænser for varetagelse af klientens interesser
3.2. Inkasso
3.2.1. Fremgangsmåde
 
Kendelse af 4. december 2009
Selskabet A købte en ejendom af en kommune med skæringsdato den 20. december 2005 med hen­blik på opførelse af 20 boliger. Klagerne er ejer af en af de 20 lejligheder, der blev opført. Ifølge skødets § 4 påhvilede tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber køber og var sælger uved­kommende. Selskabet A opførte de 20 ejerboliger, og ved faktura af 13. december 2007 til selskabet A op­kræ­vede kommunen tilslutningsbidrag til kloakforsyningen i henhold til skødet på 24 boliger x 45.856,25 kr., i alt 1.100.550 kr., med betalingsdato senest den 12. januar 2008. Kommunen rykkede den 28. februar 2008 selskabet for betaling. Den 17. april 2008 rykkede kommunen atter for betaling og skrev: ”… Betales beløbet ikke senest 10 dage fra dato, vil sagen uden yderligere varsel blive inddrevet via kommunens advokat. Omkostningerne skal betales af Dem…” Juni 2009 blev sagen overdraget til indklagede, der ved brev af 25. juni 2009 til klager tog kravet til inkasso:
Vedr.: Skyldigt beløb til [A] Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakforsyningen.         Faktura nr. […] af den 13/12 2007 stor kr. 1.100.550,00. Da der endnu ikke er sket berigtigelse af ovennævnte faktura med beløb stor kr. 1.100.550,00 tages beløbet herved til inkasso.
Det samlede beløb indeholder summen af den samlede ejerforenings tilslutningsbidrag, og De opfordres således til straks og senest 10 dage fra dato, at indbetale følgende beløb:
Hovedstol 1/24 del af kr. 1.100.550,00                                               kr. 45.856,25
Renter fra den 13/1 2008 til dato                                                         kr.   7.378,72
Inkassogebyr                                                                                          kr.      100,00
Inkassoomkostninger                                                                           kr.   3.062,50
I alt med forbehold for yderligere renter                                        kr. 56.397,47
Jeg gør opmærksom på, at kravet i henhold til Lovbekendtgørelse 2007-03-22 nr. 281 om be­ta­lings­regler for spildevandsanlæg mv., har pante- og fortrinsret på ejendommen tilsvarende ejen­doms­skatter, hvorfor betingelser for indlevering af begæring om tvangsauktion er til stede, så­fremt det skyldige beløb ikke er registreret indbetalt efter udløb af den angivne frist. Alle betalinger skal ske til advokatkontoret på ovenstående reg.nr. og konto nr. i [bank]. Ved indbetaling skal ejerlejlighedens nøjagtige adresse samt journal nummer […] anføres. Kopi af faktura samt rykkerskrivelse er vedlagt til orientering.” Klager klagede til Advokatnævnet over indklagedes salær og adfærd. Nævnet afgjorde klagen således: ”Adfærd Nævnet finder, at indklagede har handlet i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, ved ikke over for klager at have iagttaget inkassolovens § 10. Nævnet har ikke herved taget stilling til spørgsmålet om betaling af tilslutningsafgiften. Idet nævnet i dag har pålagt indklagede en bøde på 10.000 kr. for det samme forhold i en anden klagesag, pålægges indklagede ingen sanktion i denne sag. Salær Nævnet finder ikke, at indklagede er berettiget til at opkræve inkassoomkostninger som krævet i indklagedes brev af 25. juni 2009, idet indklagede ikke over for klager har iagttaget inkassolovens § 10.