Januar

Print Print
01-01-2009
V. Interessekonflikt
6. Bistand til begge parter
6. 4. Modstridende interesser

Kendelse af 5. januar 2009
I august/september 2006 henvendte klager sig til et advokatkontor i provinsen med henblik på bi­stand til en retssag. Sagen blev herefter af advokatkontoret henvist til et filialkontor, idet sagen dreje­de sig om en betalingstvist, klager havde med en advokat fra samme by, som det kontor, klager først havde rettet henvendelse til. På tidspunktet for indklagedes modtagelse af sagen var der afsagt udeblivelsesdom over klager. Sagen blev herefter genoptaget, og indklagedes arbejde med sagen har været gennemgang af sags­materialet, møder med klager, udarbejdelse af processkrifter, gennemgang af processkrifter og korres­pondance og forligsforhandlinger. Sagen har endvidere været forelagt advokatmyndighederne, der i efteråret 2006 godkendte det salær, som klager havde gjort indsigelser imod. Samtidig med indklagedes behandling af sagen rettede X medio juli 2007 henvendelse til indklagedes kontor med anmodning om bistand i en sag mod klager. Ved brev af 20. august 2007 besvarede klager til en kollega på indklagedes kontor en henvendelse i sagen ”X mod Klager”. I december 2007 udtrådte indklagede af sagen, idet klager antog ny advokat. Sagen blev afsluttet ved ny advokat med et forlig, således at klager skulle betale 45.000 kr. ud af sagsgenstanden på 50.158,75 kr. Indklagede har til klagesagen oplyst, at klagers modpart valgte at indgå et sådant forlig, idet han derved kunne spare en dag i retten. Klager klagede over indklagedes salær og adfærd under sagen. Nævnet afgjorde klagen således: ”På baggrund af det oplyste om sagens karakter og det udførte arbejde godkender Advokatnævnet salæret på 21.000 kr. ekskl. moms. Nævnet lægger til grund, at indklagedes advokatkontor, medens indklagede behandlede en sag for klager, desuagtet tog en sag til behandling mod klager, hvorved der opstod risiko for interessekonflikt. Ved ikke på tilstrækkelig måde at have sikret sig mod, at dette kunne ske findes indklagede at have handlet i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. På baggrund heraf tildeler nævnet indklagede en irettesættelse, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 1.”

VII. Salærberegning
3. Inkasso

Kendelse af 26. januar 2009
Ved brev af 11. april 2008 til klager skrev indklagede bl.a.: ”Som advokat for ovennævnte kreditor er jeg blevet anmodet om at inkassere selskabets nedennævnte skyld, idet min klients brev af 06.02.08 fortsat henstår ubesvaret. Jeg kan samtidig meddele Dem, at sagen er indleveret til fogedretten i Kolding, og det skyldige beløb kan opgøres således:
Ydelse pr. 30.09.07                                                                         kr.        481.969,93
Ydelse pr. 31.03.08                                                                         kr.           33.731,99
Morarenter 18,00 % p.a.                                                                 kr.           21.688,65
Restgæld pr. 31.12.07                                                                    kr.   16.350.834,73
Renter 6,7517 % p.a. for perioden 31.12.07 til 27.03.08         kr.         266.790,17
Kursregulering                                                                                 kr.            11.262,82
Inkassogebyr, jf. rentelovens § 9 b                                               kr.                 100,00
Salær, jf. landsretspræsidenternes salærtakster inkl. moms   kr.      323.830,00
Retsafgifter                                                                                        kr.           87.740,00
                                                                                                             kr.   17.577.948,29
Indgået                                                                                               kr.                      0,00
I alt                                                                                                      kr.    17.577.948,29
Hertil kommer yderligere renter fra 28.02.08 til betaling sker samt omkostninger i forbindelse med sagens foretagelse i fogedretten.” Forinden inkassobrevet havde retten ved brev af 9. april 2008 til klager indkaldt til møde i fogedretten: ”Indkaldelse til møde i fogedretten: Fogedretten har modtaget en anmodning fra [ bankens navn ] om at behandle en sag mod Dem om udlæg for 17.577.948,29 kr. inklusive retsafgift. Anmodningen er indgivet af advokat ….., j.nr. ….. Retten indkalder Dem til at møde i [ rettens navn ] fredag den 25. april 2008 kl. 09:00”. Forinden fogedretsmødet indbetalte klager det opkrævede beløb, og sagen blev herefter tilbagekaldt fra fogedretten. Klager klagede over indklagedes salær og gjorde bl.a. gældende, at det følger af retsplejelovens § 316, stk. 1, 2, at udgifter til advokatbistand erstattes med et passende beløb, at der ved fastsættelse af et passende beløb i en sag, hvor indklagede alene har udarbejdet krævebrev, fogedrekvisition og efterfølgende tilbagekaldelse af fogedsagen, må skeles til principperne til fastsættelse af rimelige salærkrav ved udenretlig inkasso, at uanset at praksis tilsiger, at der tages udgangspunkt i landsretspræsidenternes vejledende salærtakster, er de samme principper gældende, som principperne til fastsættelse af rimelige salærkrav ved udenretlig inkasso, at det fremgår af rentelovens § 9 a, at kreditor over for skyldneren kan kræve betaling af rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen. I bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling fremgår af § 3 bl.a.: ”Har fordringshaveren anmodet en anden om at inddrive fordringen på sine vegne, kan fordringshaveren kræve betaling af skyldneren for det hermed forbundne rimelige salærkrav.”, at størrelsen af et rimeligt salærkrav skal fastsættes på sædvanlig måde ud fra en samlet vurdering af sagens karakter, fordringens størrelse og det udførte arbejdes omfang og art, at landsretspræsidenternes salærtakster alene er vejledende, og at der ved fastsættelsen af et passende salær skal ske en samlet vurdering af sagens karakter, fordringens størrelse og det udførte arbejdes omfang og art, og at et salærkrav på 323.830 kr. inkl. moms ikke er rimeligt for udarbejdelse af krævebrev, fogedrekvisition og efterfølgende tilbagekaldelse af fogedsag. Nævnet afgjorde klagen således: ”Det er uoplyst fra indklagedes side, hvilket beløb indklagede har modtaget i honorar fra sin klient (banken) for assistance med inkasso af gæld som opgjort i indklagedes skrivelse af 11. april 2008. Det kan imidlertid lægges til grund, at klager er blevet opkrævet og har betalt til kreditor et ”salær, jfr. landsretspræsidenternes salærtakster inkl. moms” på 323.830,- kr. Disse takster er imidlertid vejledende, og retsplejelovens § 126, stk. 2, hvorefter advokater ikke må kræve højere vederlag end, hvad der kan anses som rimeligt, finder fortsat anvendelse. Indklagede har ikke ønsket at oplyse nærmere om tidsforbrug eller andre forhold af betydning for bedømmelsen af et rimeligt salær. På denne baggrund finder nævnet, at et rimeligt salær for det udførte arbejde kan fastsættes til 10.000,- kr. ex. moms, som anført af klager.”