Februar

Print Print
01-02-2009
I Nævnets sanktions- og reaktionsmuligheder
1. Afvisningsgrunde
1.1. Retlig interesse

Kendelse af 17. februar 2009
Ved købsaftale af 19. maj 2007 solgte J og G en ejendom til klagerne. Sælgerne var under handlen repræsenteret af indklagede, mens køberne var repræsenteret ved egen advokat HN. I forbindelse med handlens berigtigelse opstod der mellem parterne uenighed om skødets udformning i forbindelse med en passus i købsaftalen om ansvarsfraskrivelse, idet der var nedgravet en afblændet olietank på ejendommen. Efter at handlens berigtigelse var afsluttet, opkrævede indklagede salær på 18.329,17 kr. ekskl. moms hos sælger for ”yderligere arbejde i forbindelse med købers forsømmelighed ved ikke at acceptere skødets indhold rettidigt (13 timer 50 min)”. Indklagede havde herudover afregnet 3.200 kr. ekskl. moms for handlens berigtigelse. Sælger krævede efterfølgende salæret af køberne/klagerne og anlagde retssager om kravet. Klagerne klagede over salæret. Nævnet afgjorde klagen således: ”Indklagedes klienter har ikke haft indsigelser mod det salær, som indklagede har beregnet sig. Indklagedes klienter ønsker imidlertid salæret erstattet af modparten. I en sådan situation kan klagerne ikke kræve advokatmyndighedernes afgørelse af salærets størrelse, idet der reelt er tale om et erstatningskrav. Det hører under domstolene at tage stilling til, om og i hvilket omfang en part har pådraget sig erstatningsansvar. Som følge heraf afvises klagen.”


VI. Salæraftaler
6. Prisoplysning
+
IX. Retshjælp
3. Retshjælpsforsikring
3.3. Orientering til klienten
+
3.4. Salær hos klienten

Kendelse af 17. februar 2009
Indklagede repræsenterede klagerne i en mangelssag og anmodede klagernes forsikringsselskab om retshjælpsdækning til en retssag. Den 14. september 2005 bekræftede forsikringsselskabet, at sagen var dækket af klagernes familieforsikring. Der var et dækningsmaksimum på 75.000 kr., og sikredes selvrisiko var 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kr. Klagerne fik medhold i retssagen og fik tilkendt 39.874,25 kr. i sagsomkostninger. Sælger ankede dommen til landsretten, og klagernes forsikringsselskab bekræftede, at ankesagen tillige var dækket af den tegnede retshjælpsforsikring. Den 14. maj 2008 afregnede indklagede sagen overfor klagerne og anførte bl.a.: ”Mit honorar for sagens behandling ved [landsretten], herunder udarbejdelse af ankesvarskrift, processkrift samt påstandsdokument, møde med klient, telefoniske drøftelser med modparten samt forberedelse af og deltagelse i hovedforhandling i [retten] 25.000 kr.”. Den 27. maj 2008 sendte advokatfirmaet en opgørelse til klagerne, hvor firmaet blandt andet anførte, at retshjælpsforsikringens maksimumsdækning udgjorde i alt 75.000 kr. , og beløbet var udbetalt. Advokatfirmaet oplyste endvidere, at de samlede omkostninger i sagen udgjorde i alt 141.505,54 kr. Advokatfirmaet opkrævede herefter 64.004, 84 kr. fra klager.  Klager klagede over advokatens salær. Nævnet afgjorde klagen således: ”Det påhviler en advokat af egen drift at give prisoplysning til en forbruger. Indklagede har overfor advokatmyndighederne oplyst, at der ikke i nærværende sag af egen drift er givet skriftlig prisoplysning til klagerne. Klagerne har tilsyneladende ingen indsigelser vedrørende sagen juridiske håndtering, herunder den faglige præstation. Det beregnede salærer synes derfor efter en samlet vurdering at være rimeligt. Da indklagede imidlertid ikke har meddelt klagerne, at omfanget af sagsbehandlingen ville kunne komme til at overstige det beløb, der var dækket under retshjælpsforsikringens maksimumbeløb, eller taget forbehold herfor over for klagerne, finder Advokatnævnet, at klagerne alene skal betale selvrisikobeløbet, og det opkrævede salær udover retshjælpsforsikringen bortfalder. Der er ved ovennævnte taget hensyn til, at indklagede ikke har kunnet dokumentere, at indklagede har givet meddelelse til klagerne om et maksimumbeløb for retshjælpsforsikringen. Informationspligten må påhvile indklagede, idet klagerne i modsat fald har en forventning om alene at skulle betale selvrisikobeløbet. ”

VI. Salæraftaler
6. Prisoplysning

Kendelse af 9. februar 2009
På foranledning af enken påtog indklagede sig at behandle dødsboet efter manden. Der var fire arvinger i dødsboet. Den ene arving var efterlevende ægtefælle, og de tre arvinger var særbørn. Særbørnene har indgivet denne klage. Ved brev af 19. februar 2007 til efterlevende ægtefælle skrev indklagede bl.a.: ”Mit salær vil blive beregnet i forhold til den tid, jeg bruger, og det resultat, vi opnår. Desuden spiller det ind, hvilket ansvar jeg har haft med sagen og sagens omstændigheder i øvrigt. Jeg fører naturligvis regnskab med den tid, jeg bruger. I det regnskab indgår også telefonsamtaler med dig. Afregningen vil ske i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at give et overslag over mit samlede salær, da det afhænger af, hvordan sagen udvikler sig. Jeg tror, at det vil beløbe sig til mellem kr. 10.000 – 25.000 inkl. moms. Omkostninger til retsafgifter, stempelgebyrer og lignende vil blive opkrævet særskilt.”Brevet blev ikke sendt i kopi til de tre andre arvinger, men det blev oplyst, at der ville være boomkostninger. Af åbningsstatus fra september 2007 fremgår det, at udgifter til boets behandling inkl. a contosalær vil andrage 73.222,34 kr. inkl. moms. Værdierne i boet omfattede indbo vurderet til 34.240 kr., en bil vurderet til 39.000 kr., en campingvogn solgt for 71.479,97 kr. og herudover ejede efterlevende ægtefælle en landbrugsejendom, der blev solgt i august 2007, hvorefter provenuet indgik som et aktiv i boet. Arvebeholdningen i boet androg ifølge boopgørelsen 279.185,93 kr. Indklagede foretog sædvanlige ekspeditioner i forbindelse med bobehandlingen, ligesom han assisterede i forbindelse med salg af landbrugsejendommen. I februar 2008 godkendte alle fire arvinger boopgørelsen, hvoraf det fremgik, at indklagede havde beregnet sig et samlet salær på 74.500 kr. ekskl. moms. Særbørnene indgav klage. Nævnet afgjorde klagen således : ”Det følger af de advokatetiske regler, at en advokat i forbindelse med en aftale om bistand skal give klienten oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det vederlag, advokaten agter at beregne sig. Er klienten forbruger, skal advokaten af egen drift give oplysningerne skriftligt. Indklagede har derfor været forpligtet til at give arvingerne oplysning om det forventede advokatsalær. Nævnet finder ikke, at en oplysning i åbningsstatus om det forventede salær opfylder kravene til prisoplysning. Undladelse af ikke at give tilstrækkelig oplysning om det forventede salær medfører dog ikke i sig selv, at indklagedes salær bortfalder eller nedsættes, men det påhviler indklagede at godtgøre størrelsen af det beregnede salær. Uanset den fremlagte sagsoversigt finder nævnet ikke, at sagens omfang, kompleksitet og resultat for klagerne kan begrunde et salær i den beregnede størrelse, særligt når henses til, at indklagede i sin ordrebekræftelse til enken anslog sit samlede salær til 10-25.000,00 kr. inkl. moms. Nævnet nedsætter derfor salæret skønsmæssigt til 50.000,- kr. inkl. moms. I dette beløb et inkluderet et salær i forbindelse med salget af landbrugsejendommen.”

VII. Salærberegning
31. Bestyrelsesarbejde

Kendelse af 10. februar 2009
Klagers advokat repræsenterer to aktionærer i klagerselskabet, hvor indklagede siden 2002 har været bestyrelsesformand. En mindretalsaktionær indskød i 2002 penge i selskabet og stillede som betingelse herfor, at indklagede indtog bestyrelsesformandsposten. I løbet af 2007 ønskede de to aktionærer at overtage mindretalsaktionærens aktieandel og indledte forhandlinger med ham herom. Indklagede repræsenterede mindretalsaktionæren, og klagers advokat repræsenterede de 2 øvrige aktionærer efter aftale parterne imellem. Forhandlingerne endte med, at mindretalsaktionærens enke solgte sine aktier for 12 mio. kr. (Mindretalsaktionæren var i mellemtiden afgået ved døden.) I juni 2008 udtrådte indklagede af bestyrelsen. Den 20. juni 2008 sendte han en faktura på 20.000 kr. ekskl. moms i ”bestyrelseshonorar for 2. halvår 2007/2008, herunder deltagelse i møde vedrørende leasingaftale, gennemgang og underskrivelse af dokumenter til Jyske Bank. ”Det var anført, at notaen ikke omfattede drøftelser og forhandlingerne vedrørende overdragelse af aktieposten. Der er i sagen fremlagt en faktura på 35.000 kr. ekskl. moms i bestyrelseshonorar for 1. halvår af regnskabsåret 2006/2007, herunder for bl.a. deltagelse i tre bestyrelsesmøder og udarbejdelse af referater fra disse. Der er endvidere fremlagt en faktura på 29.500 kr. ekskl. moms for bestyrelsesarbejde for 2. halvår af regnskabsåret 2006/2007, herunder for bl.a. deltagelse i tre bestyrelsesmøder samt udarbejdelse af referater fra disse. Klagers advokat klagede over salæret. Nævnet afgjorde klagen således: ”Det omtvistede salær vedrører efter det oplyste udelukkende indklagedes udførelse af bestyrelsesarbejde. Nævnet finder, at det ikke henhører under nævnets kompetence at tage stilling til klage over et sådant vederlag, da størrelsen af dette vederlag er reguleret i selskabslovgivningen og ikke af retsplejelovens bestemmelser om advokaters vederlag. Nævnet afviser derfor klagen.”