April

Print Print
01-04-2009
VI. Salæraftaler
6. Prisoplysning

Kendelse af 30. april 2009
Indklagede repræsenterede klagerne i forbindelse med en retssag vedrørende fortolkning og efterlevelse af en deklaration, der er tinglyst på parternes ejendomme. Indklagede udtog stævning på vegne klagerne den 9. august 2007. Ved brev af samme dato skrev indklagede bl.a. til klagerne: ”Endelig bekræfter jeg, at vi har aftalt, at sagen føres uden brug af retshjælpsforsikring, idet jeg maximalt vil beregne mig et salær svarende til kr. 20.000,00 med tillæg af moms.” Den 30. september 2008 afsagde retten dom i sagen og tilkendte sagsøgerne 59.000 kr. i sagsomkostninger. Ved mail af 11. oktober 2008 til en af klagerne skrev indklagede: ”Hermed udskrift af sagens kontokort, der viser, at I har indbetalt kr. 34.900, 00 i retsafgifter og salær til mig. Disse penge skal naturligvis returneres til jer, da jeg er blevet tillagt omkostninger fra modparten, der overstiger beløbet. Jeg vil tro, at mit arbejde med at tvangsfuldbyrde dommen vil involvere max 5 timer á 1.800 og mit salær vil så udgøre kr. 9.000.00. Herfra skal så fratrækkes de omkostninger, som retten tillægger mig for at udføre arbejdet. Det vil sandsynligvis så betyde et minimum af egenbetaling forudsat at de dømte kan betale, men mon dog ikke.” Ved mail af 13. oktober 2008 til indklagede skrev klager: ”Vi har nu, uafhængigt af hinanden, talt med to forskellige advokater, som begge er enige med os i, at du har givet et tilbud på at føre sagen. Du er derfor ikke berettiget til et beløb større end de kr. 20.000,- med tillæg af moms, som dit tilbud lyder på. Vi skal derfor bede om en bekræftelse på, at de kr. 59.840,00, som sagens kontokort udviser, vil blive udbetalt til os, da vi i modsat fald vil indbringe sagen for advokatnævnet”. Der var efterfølgende yderligere korrespondance mellem parterne vedrørende det økonomiske mellemværende. Klagerne klagede over salæret til Advokatnævnet, der afgjorde klagen således: ”Advokatnævnet finder, at indklagede har afgivet prisoplysning indeholdende en aftale uden forbehold til klagerne i brev af 9. august 2008. Klagerne har derfor en berettiget forventning om, hvad indklagedes salær for bistand beløber sig til. Det forhold, at retten tilkender klagerne sagsomkostninger med 59. 900 kr. findes ikke at kunne ændre herpå.”


XV. Uefterrettelighed
4. Udlevering af sagsakter

Kendelse af 23. april 2009
Indklagede bistod klager i en retssag, der senere efter indklagedes anbefaling blev hævet. Indklagede krævede for sin bistand til klager 50.000 kr. Klager mødte efter samarbejdets ophør op på indklagedes kontor for at afhente to ringbind med akter i sagen. Indklagede ønskede ikke at udlevere akterne før der var sket betaling af salæret. Efter en periode på ca. 14 dage udleverede indklagede alligevel akterne til klager. Klager klagede over salæret og over tilbageholdelsen af akterne. Nævnet godkendte salæret og udtalte følgende vedrørende adfærdsklagen: ”Nævnet finder, at en advokat er berettiget til, til sikkerhed for sit salær, at tilbageholde sagsmateriale i det omfang, dette kan ske, uden at advokatens klient herved risikerer at lide retstab. Under hensyntagen til de tilbageholdte dokumenters karakter, tilbageholdelsens tidsmæssige udstrækning på 14 dage, samt salærets størrelse, finder nævnet, at indklagede har været berettiget til at tilbageholde dokumenterne. Nævnet finder på denne baggrund ikke, at indklagede har handlet i strid med god advokatskik, hvorfor indklagede frifindes for denne del af klagen. ”