November

Print Print
01-11-2008
IV. Forholdet til klienten
6. Orientering til klienten
6.3. Om klageadgang

Kendelse af 6. november 2008 
Indklagede bistod klager i perioden 4. januar til 14. april 2008 i en sag, som var anlagt mod klager med påstand om betaling for tømrerarbejde. I e-mail af 3. april 2008 oplyste indklagede klager, at samarbejdet efter hendes opfattelse ikke fungerede, og hun anmodede klager om at rette henvendelse til en ny advokat. Dog ville hun repræsentere klager indtil da. Klager anmodede om, at en advokatkollega overtog sagen, når indklagede gik på sin forestående barsel, idet et fornyet advokatskifte ville være problematisk i relation til retshjælpsforsikringen. Da klager ønskede at deltage under et telefonisk retsmøde, meddelte indklagede den 14. april 2008, at hun på den baggrund udtrådte af sagen, idet klager ikke havde den fornødne tillid til indklagedes sagsførelse. Ved faktura af 14. april 2008 opkrævede indklagede 5.000 kr. ekskl. moms via retshjælpsforsikringen. I e-mail af 15. april 2008 anførte klager til indklagede, at det ikke var uproblematisk at skifte advokat, og hun anmodede indklagede om at afstå fra salær overfor forsikringsselskabet samt anerkende at have påtaget sig mere, end hun kunne magte. Indklagede svarede samme dag, at hun ikke var enig i klagers synspunkt, men at hvis sagen kunne løses ved, at hun afstod fra sit salær, ville hun gøre det. I e-mail af 6. maj 2008 meddelte klager indklagede, at hun havde fundet en anden advokat og anerkendte indklagedes udtræden, hvorefter indklagede snarest skulle meddele forsikringsselskabet, at hun frafaldt salærkravet. Samme dag svarede indklagede i en e-mail til klager følgende: ”Jeg skal herved bede Dem, at De – når jeg trækker salæret tilbage – ikke vil foretage Dem yderligere i sagen overfor undertegnede, herunder klage. Så snart jeg modtager ovenstående, skal jeg trække salæret tilbage”. I e-mail af 8. maj 2008 bekræftede klager dette men anførte, at kravet forekom at være en form for afpresning, idet det var den eneste måde, hvorpå hun kunne få videreført sin sag hos anden advokat. Klager indgav klage over indklagedes adfærd til Advokatnævnet, der afgjorde klagen således: ”Advokatnævnet finder, uanset at klager ikke var afskåret fra at klage, at indklagede har lagt et utilbørligt pres på klager ved at betinge sit frafald af salærkrav af, at klager afstod fra at klage over salæret. Som følge af det anførte har indklagede tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, og pålægges i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1, en bøde på 10.000 kr. til statskassen.”

VI. Salæraftaler
6. Prisoplysning

Kendelse af 4. november 2008 
Klager rettede henvendelse til indklagede med anmodning om bistand i forbindelse med vurderingen af, om klager skulle anke en dom afsagt af byretten til landsretten. Indklagede udarbejde herefter en ordrebekræftelse med følgende ordlyd til klager: ”… Samtidig bekræfter jeg, at jeg forestår den videre førelse af Landsretssagen på dine vegne, idet vi har aftalt at mit salær, i fald du mod forventning taber sagen, vil udgøre 25.000 kr. + moms.”. Efter retssagen sendte indklagede sin faktura. Indklagede beregnede sig et salær på 25.000 kr. ekskl. moms for sagens førelse. Derudover havde indklagede opkrævet udgifter til togbilletter til København på 1. klasse 712 kr., parkering 100 kr., taxa 200 kr., ekstrakt 3.000 kr. og moms 750 kr. Klager klagede til Advokatnævnet over opkrævningen af de positive udgifter. Indklagede gjorde bl.a. gældende, at ekstraktudarbejdelse er et selvstændigt arbejde med speciel samling og præsentation af alle processkrifter og bilag, som ligger udover arbejdet med selve sagsførelsen. Arbejdet er påbudt af landsretterne og vederlægges i øvrigt også særskilt i forbindelse med f.eks. fri proces. Nævnet afgjorde klagen således: ”Indklagede afregnede sagen med 25.000 kr. ekskl. moms + de udlæg, der havde været i forbindelse med sagsførelsen. Nævnet finder, at indklagede i ordrebekræftelsen burde have oplyst klager, der var forbruger, om, at der udover et salær på 25.000 kr. ville blive faktureret for udlæg, der måtte forventes og kunne forudses, på sagen. Ved ikke at give klager en sådan orientering er indklagede derfor ikke berettiget til at modtage beløbene for udlæg til togbilletter, taxa, parkering og ekstrakt.”

IX. Retshjælp
2. Fri proces

Kendelse af 27. november 2008 
I april måned 2007 rettede klager henvendelse til indklagede med anmodning om bistand i en forestående separationssag og bodeling. Klager og ægtefællen ejede en ejerlejlighed. Klager fik meddelt fri proces til ægteskabssagen, og indklagede fik ved ægteskabssagens afslutning tilkendt 4.000 kr. ekskl. moms som beskikket advokat for klager under ægteskabssagen.  Indklagede udarbejdede herefter flere udkast til boopgørelse. Udover ejerlejligheden bestod boet af sædvanligt indbo. Indklagede søgte om fri proces til bodelingen. Civilstyrelsen meddelte den 6. december 2007 fri proces i medfør af retsplejelovens § 328. Skifteretten berammede retsmøde til den 30. november 2007. På dette tidspunkt var lejligheden sat til salg for 2.325.000 kr., hvilket betød, at parternes bodele var positive. Den 12. marts 2008 blev der afholdt møde i skifteretten.  På det tidspunkt var der sat 10 lejligheder til salg i samme boligkompleks, og en større lejlighed end klagers var sat til salg for ca. 2.050.000 kr. Under skifteretsmødet ville den fraseparerede ægtefælle ikke underskrive en salgsaftale om den faste ejendom, og skifteretten konstaterede, at begge parters bodele var insolvente, således at der ikke var noget bo at skifte, hvorfor sagen blev afsluttet ved skifteretten. I maj måned 2008 anmodede klager en anden advokat om at indtræde i sagen i stedet for indklagede. Indklagede udstedte den 2. oktober 2007 faktura på 11.600 kr. ekskl. moms, den 24. maj 2007 faktura på 5.500 kr. ekskl. moms, den 4. december 2007 faktura på 13.000 kr. ekskl. moms og den 23. april 2008 faktura på 21.600 kr. ekskl. moms. Den 16. juni 2008 rettede klagers nye advokat henvendelse til indklagede og anførte, at alt arbejde udført i relation til skiftesagen forud for mødet afholdt i skifteretten den 12. marts 2008 var omfattet af den fri proces, og at faktura derfor skulle sendes til skifteretten med anmodning om tilkendelse af salær. Ved brev af 27. juni 2008 erklærede indklagede sig enig i, at debiteringen på i hvert fald den sidste faktura på 21.600 kr. ekskl. moms var i overkanten og sendte på den baggrund en kreditnota på 18.000 kr. Han anførte endvidere, at skifteretten havde tilkendegivet, at det ikke ville være muligt at få fri proces til skiftesagen, da boet var insolvent. Kreditnotaen var sendt under forudsætning af, at der herefter var gjort op med salærspørgsmålet. Klager klagede til Advokatnævnet, der afgjorde klagen således: ”Det er ikke tilladt for en advokat, når der er bevilget fri proces, at opkræve salær hos klienten for det arbejde, der er udført under fri procesbevillingen. Indklagede var antaget til at bistå klager med en ægteskabs- og bodelingssag, og der var bevilget fri proces til begge sager. Nævnet lægger til grund, at indklagede ikke har afgivet behørig prisoplysning, og det påhviler derfor indklagede at godtgøre, at indklagede var antaget til at udføre arbejde ud over det, der var dækket af fri procesbevillingen. Nævnet finder ikke, at indklagede har godtgjort, at klager har anmodet om en sådan bistand, hvorfor indklagede ikke er berettiget til at opkræve salærer, ud over hvad der er omfattet af den fri proces. Nævnet nedsætter derfor det opkrævede salær på 51.700 kr. ekskl. moms til 0 kr.”

XI. Forholdet til andre end klienter og modparter
6. Til vidner

Kendelse af 6. november 2008 
Klager var indkaldt som vidne i en straffesag mod indklagedes klient. Under afhøringen spurgte indklagede klager, om han tidligere var straffet. Klager bekræftede, at han havde været straffet 13 år tidligere. Ifølge det til sagen oplyste greb dommeren ind og ”drog den konsekvens, som retten fandt fornøden”. Afhøringen blev i det væsentlige ikke taget til referat. Klager klagede til Advokatnævnet, der afgjorde klagen således: ”Indledningsvis bemærker nævnet, at nævnet har kompetence til at vurdere, om der er sket tilsidesættelse af god advokatskik, uanset at den påklagede episode har fundet sted ved en domstol. Nævnet finder at kunne lægge til grund, at indklagede har spurgt klager som vidne i en straffesag mod indklagedes klient om klager tidligere var straffet. Nævnet finder, at indklagede ved den udviste adfærd er gået videre end berettiget varetagelse af sin klients interesser har tilsagt og herved har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Som følge af det anførte pålægger nævnet indklagede i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1, en bøde til statskassen på 10.000 kr.”

XIV. Forholdet til modparten og dennes advokat
3. Grænser for varetagelse af klientens interesser
3.7. Retssager
3.7.1. Forkyndelse

Kendelse af 4. november 2008 
Indklagede repræsenterede sin klient i en sag mod klager. Indklagede skrev følgende direkte til klager: ”Da du trods mine breve af den 4./7 og 7/7 d.å. fortsat ikke har tilbageleveret overenskomsten i underskrevet stand, har jeg udtaget stævning ved [retten] og vedlægger kopi af denne. Den egentlige stævning og tilhørende bilag vil du senere få forkyndt gennem stævningsmanden eller ved brev fremsendt fra retten. Det ville være hensigtsmæssigt om du oplyser mig om, hvilken advokat du har eller agter at bruge i nærværende sag”. Klagers advokat indtrådte herefter i sagen. Ved brev af 25. juli 2008 til klagers advokat skrev indklagede: ”Den 17/7 2008 bad jeg [klager], om at meddele mig, om hun anvendte advokater og i givet fald hvem. Jeg vedlægger kopi af mit brev til [klager] af den 17. ds. om dette og kan oplyse, at jeg den 18. ds. har fået oplyst, at sagen for hendes vedkommende vil blive varetaget af Jeres kontor, men med en oplysning om, at der var ”ferie frem til den 4/8 d.å.”. Jeg beder firmaet bekræfte, at man har påtaget sig sagen, samt om man indforstået med, at stævningen fremsendes for frafald af kald og varsel. I forventning om at det er i orden vedlægger jeg en kopi af den udtagne stævning med bilagene 1-16. [Klager] modtager samtidig hermed kopi af nærværende brev.” Indklagede sendte samme dato kopi af brevet til klager. Ved brev af 6. august 2006 til indklagede skrev klagers advokat: ”Vedlagt fremsendes til orientering kopi af min skrivelse af dags dato til Landsinspektør [X]. For så vidt angår Deres skrivelse af 25. juli og den vedlagte stævning, kan jeg oplyse, at denne kan fremsendes til mit kontor til frafald af yderligere kald. Kopi af nærværende skrivelse er tilstillet min klient til orientering”. Ved brev af 11. august 2008 til retten indgav klagers advokat svarskrift.  Ved brev af 13. august 2008 til klagers advokat skrev indklagede: ”Jeg har modtaget dit brev af 11/8 d.å. og tilhørende svarskrift. I min e-mail af den 7. ds. opfordrer jeg dig til at tilkendegive, om man ville vedstå aftalen omkring hævdserhvervelsen eller ikke. Det er der ikke svaret på, og som angivet i min e-mail af den 7. ds. oplyste jeg, at jeg ville indsætte dette i den allerede udtagne stævning. Stævning er ikke indleveret. Jeg vil således rette stævningen til med den yderligere påstand, når jeg har svar fra dig om disse forhold.” Klagers advokat klagede til Advokatnævnet, der afgjorde klagen således: ”Nævnet finder, at indklagede har handlet i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, ved at skrive til klager og klagers advokat, at han har udtaget stævning ved retten, uden at der var en realitet heri. På denne baggrund og under hensyn til, at indklagede i 2004 er tildelt en sanktion for til­side­sættelse af god advokatskik, pålægger nævnet i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1, ind­kla­ge­de en bøde til statskassen på kr. 15.000.”