Juli

Print Print
01-07-2008
VI. Salæraftale
6. Prisoplysning

Kendelse af 2. juli 2008
Klagerne rettede uge 45 i 2006 henvendelse tilindklagede og anmodede om et møde med henblik på information omkring et testamente og eventuelt en ægtepagt, bl.a. som følge af de nye regler om pensioner. Under samtalen blev det aftalt, at der skulle holdes møde den 15. november 2006. Til mødet den 15. november 2006 medbragte klagerne en liste over deres børn og årsopgørelser. Mødet varede ca. 25 – 30 minutter, hvor klagernes pension blev belyst. Parterne blev enige om, at der skulle oprettes testamente og muligvis også en ægtepagt vedrørende deling af pensioner. Testamentet skulle oprettes, fordi der derved kunne gives særeje til børnene ved dødsfald, og det blev endvidere drøftet at sikre den længstlevende ægtefælle bedre end efter arveloven. Efter mødet skrev indklagede den 15. november 2006 til klagerne og oplyste, at et testamente eller en ægtepagt typisk kostede 3.500 kr. ekskl. moms pr. dokument, men at det ville være billigere, hvis/når de blev oprettet samtidig. Samme dag rettede indklagede henvendelse til den ene klagers pensionsselskab og udarbejdede udkast til testamente. Endvidere udarbejdede indklagede udkast til testamente. Nogle dage senere ringede den ene af klagerne til indklagede og meddelte, at klagerne ønskede at stoppe sagen. Ved brev af 23. november 2006 skrev den anden klager følgende til indklagede: ”Vi troede, det var almindelig procedure, at få et oplæg skriftligt efter første møde, og ikke et færdigt testamente. Vi er ældre, gamle mennesker, der bliver overrumplet efter 20 min. snak, hvor vi spørger ud, for at få lidt kendskab. Der var vi for skrøbelige.” Den 23. november 2006 afregnede indklagede sagen over for klagerne og opgjorde salæret til 1.750 kr. ekskl. moms, beregnet efter medgået tid. Af indklagedes time/sagsregnskab fremgår, at der var anvendt 55 minutter på sagen. Klagerne klagede til Advokatnævnet, der afgjorde klagen således: Nævnet afgjorde klagen således: ”En advokat skal ifølge de advokatetiske regler af egen drift give en forbruger skriftlig oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det vederlag, advokaten agter at beregne sig. Oplysningerne skal gives i forbindelse med, at aftalen om ydelse af bistand indgås. Indklagede gav skriftlig prisoplysning til klager i forlængelse af et kort møde, hvor det blev klarlagt, at klageren og dennes ægtefælle kunne have behov for oprettelse af et testamente og – afhængigt af oplysninger fra et pensionsselskab - muligvis også en ægtepagt. Et flertal på 13 af nævnets medlemmer finder, at der ikke er grundlag for at antage, at indklagede på et tidligere tidspunkt end sket burde have givet oplysning om, hvad den tilbudte bistand om oprettelse af testamente og ægtepagt – bedømt ud fra ægtefællernes konkrete forhold – måtte forventes at ville koste. Et mindretal på 4 af nævnets medlemmer finder, at indklagede, forinden han påbegyndte sin bistand i klagers sag, burde have givet skriftlig oplysning om, hvad den tilbudte bistand om oprettelse af testamente og ægtepagt – bedømt ud fra ægtefællernes konkrete forhold – måtte forventes at ville koste. Sagens karakter er ikke af en sådan beskaffenhed, at denne oplysning ikke kunne være givet forud for advokatens påbegyndelse af bistand. Disse medlemmer finder derfor, at advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Nævnet finder anledning til at bemærke, at det følger af nævnets praksis i salærsager, at advokaten – i tilfælde af manglende prisoplysning - skal bevise, at den ydede bistand berettiger til et salær. Advokaten skal således bevise, at den ydede bistand er aftalt med klienten, og at salæret er rimeligt i forhold til det aftalte udførte arbejde og klientens berettigede forventninger. Har en forbruger bedt om et møde med en advokat til afdækning af pågældendes behov for advokatbistand, vil advokaten som udgangspunkt være berettiget til salær for et sådant kort møde. Yderligere bistand vil kun kunne kræves honoreret, hvis advokaten beviser, at bistanden er aftalt med klienten. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Som følge af det anførte frifindes indklagede for den rejste klage."