Februar

Print Print
01-02-2008
VI. Salæraftaler
6. Prisoplysning

Kendelse af 4. februar 2008
A anmodede advokat X om juridisk bistand, da hun efter et biluheld den 8. december 2005 havde problemer med at få udbetalt erstatning fra skadevolders forsikringsselskab. Efter korrespondance mellem advokaten og selskabet og indhentelse af udtalelse fra A's læge udbetalte et a contobeløb på 3.000 kr. Efter yderligere forhandlinger udbetalte selskabet erstatning på ca. 60.000 kr. for svie og smerte og udgifter til behandling. Advokaten krævede et salær på 15.000 kr. overfor forsikringsselskabet, der imidlertid alene anerkendte et salær på 10.000 kr. Herefter afregnede advokat X et salær overfor A på 15.000 kr. A indgav klage over advokatens salær og adfærd i forbindelse med afregning af sagen. Nævnet afgjorde klagen således: ”Nævnet lægger til grund at, advokat [X] ikke har afgivet skriftlig prisoplysning, og ikke mod [A's] benægtelse har dokumenteret oplysninger om pris og ydelse. Under henvisning hertil og da advokat [X] ikke overfor [A] har oplyst, at han ville beregne salær udover hvad skadevolders forsikringsselskab ville dække, finder nævnet ikke, at advokat [X] har været berettiget til at fradrage et honorar i [A's] erstatningsbeløb. Nævnet finder derfor at advokat [X] har handlet i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens 126, stk. 1. ” Nævnet pålagde advokaten en bøde på 10.000 kr.