Februar

Print Print
01-02-2007
VII. Salærberegning
21. Erstatningssager

Kendelse af 23. februar 2007                
Advokat X bistod A under en sag om erstatningssag efter en arbejdsskade. I forbindelse med sagens start oplyste advokaten, at hans salær blev afregnet efter medgået tid, og at det var hans vurdering, at ” udgifterne vil kunne beløbe sig til kr. 10.000 – kr. 15.000” afhængigt af om der skulle gennemføres en klagesag over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse blev anket. Advokat X orienterede A om sagens stade og meddelte, at hans tidligere salæroverslag ville blive overskredet, og at hans salær på daværende tidspunkt, hvor sagen ikke var endeligt afsluttet, udgjorde 17.000 kr. I forbindelse med en senere orientering om sagens stade oplyste advokat X, at der var uafregnet tid for kr. 20.000 kr. Sagen blev hjemvist til fornyet behandling i Arbejdsskadestyrelsen. Efter styrelsen havde truffet afgørelse, og sagen var endeligt afsluttet, afregnede advokat X et samlet salær på 35.000 kr. ekskl. moms. Ifølge vedlagt time/sagsregnskab var der anvendt 22 timer på sagen. A klagede over advokatens salær til Advokatnævnet, der afgjorde sagen således: ”Nævnet finder, at [A] som forbruger var berettiget til at gå ud fra, at de salæroplysninger, som hun modtog, indeholdt moms. Nævnet finder endvidere, at [A] efter modtagelse af advokat [X's] breve af 1. februar og 14. juli 2005 var berettiget til at forvente, at det salær, som advokat [X] oplyste deri, dækkede det indtil da udførte arbejde. Under hensyn hertil og til advokatens oplysning om, hvilket arbejde der blev udført i den efterfølgende periode, finder nævnet, at advokat [X's] salær passende kan fastsættes til 25.000 kr. ekskl. moms. Nævnet nedsætter således advokat [X's] salær fra 35.000 kr. ekskl. moms til 25.000 kr. ekskl. moms.”


XIV. Forholdet til modparten og dennes advokat
3. Grænser for varetagelse af klientens interesser
3.7. Retssager/voldgift
3.7.4. Fremlæggelse af forligsforslag

Kendelse af 26. februar 2007 
Advokat X bistod sine klienter under en retssag mod et forsikringsselskab. Forud for sagsanlægget havde forsikringsselskabet fremsat et tilbud om at slutte sagen med betaling af et forligsbeløb på 107.813 kr. Tilbuddet var fremsat uden præjudice for en eventuel senere retssag. Advokat X fremlagde kopi af forligstilbuddet som bilag til stævningen og omtalte desuden i selve stævningen indholdet af selskabets forslag. Selskabets advokat klagede til Advokatnævnet over advokat X. Advokat X påstod frifindelse og gjorde bl.a. opmærksom på, at udkast til stævning med bilag forud for indsendelsen til retten havde været forelagt selskabets advokat, der ikke havde protesteret mod omtalen af forliget. Nævnet afgjorde sagen således: ”Det er et afgørende princip i dansk retspleje, at parterne søger at forlige sagen før og under en retssag, og det kan være ødelæggende for sådanne bestræbelser, hvis parternes forligsforhandlinger skal begrænses af, at deres tilbud efterfølgende kan fremlægges under en senere retssag. Derfor kan et forligstilbud ikke fremlægges, og en anden bevisførelse om forligsforhandlinger kan ikke finde sted uden parternes samtykke. Nævnet finder på denne baggrund, at advokat [X] har handlet i strid med god advokatskik ved at have fremlagt Tryg Forsikrings tilbud som et bilag til stævningen. Nævnet har herved fundet, at [selskabets advokat] ikke kan anses for at have accepteret fremlæggelsen ved ikke at have protesteret mod bilaget, da hun fik tilsendt udkast til stævning med bilaget, med finder, at den sene reaktion kan indgå i sanktionsfastsættelsen. Som følge af det anførte tildeler nævnet i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1, advokat [X] en irettesættelse.”


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Kronologisk oversigt over naevnets afgoerelser/2007/Februar.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.