April

Print Print
01-04-2007
XIV. Forholdet til modparten og dennes advokat
3. Grænser for varetagelse af klientens interesser
3.2. Inkasso
3.2.1. Fremgangsmåde

Kendelse af 13. april 2007 
A parkerede den 13. juni 2006 i København uden at betale parkeringsafgift, og ved sin tilbagekomst var der sat en opkrævning fra K ApS på 510 kr. i køretøjets vinduesvisker. A skrev den 15. juni til K og gjorde indsigelser overfor kravet. K sendte sagen til inkasso hos advokat X, der i brev af 6. juli 2006 tog beløbet til inkasso og beregnede sig et inkassosalær på 300 kr. I brevet anførte advokat X blandt andet: "Vi er klar over, at De har fremsat indsigelser til kravet - vi har forholdt os til det anførte, men fastholder kravet desuagtet." I brev af 11. juli anførte A, at han afventede K's svar på brevet af 15. juni 2006. Han bestred, at advokaten under de foreliggende omstændigheder havde ret til at kræve inkassoomkostninger. A betalte derefter selve kontrolafgiften, men oplyste i et brev af 16. juli 2006 til K, at han ikke ville betale inkassoomkostninger. A klagede til Advokatnævnet over advokatens fremgangsmåde. I forbindelse med klagesagens behandling blev advokat X bedt om at oplyse, hvorvidt der var sendt rykkerskrivelse til A med angivelse af, at manglende betaling inden en frist på mindst 10 dage fra afsendelse af rykkerskrivelsen vil kunne medføre, at der blev pålagt yderligere inddrivelsesomkostninger. Advokat X oplyste, at brevet af 6. juli 2006 er det første i sagen fra hans kontor, og at advokatfirmaet er bekendt med K's normale rykkerprocedure, som indbefatter en rykker, der opfylder ”betingelserne i § 3 i inkassoomkostningsbekendtgørelsen.” Endvidere anførte han, at K telefonisk havde meddelt ham, at man ikke er i besiddelse af kopi af sådan rykker i den pågældende inkassosag, og at han derfor ikke er i stand til at bekræfte, at en sådan rykker er afsendt i sagen. ¦|Nævnet afgjorde sagen således: ”Inkassoomkostningsbekendtgørelsen nr. 601 af 12/7/2002 § 3 indeholder et ufravigeligt krav om, at debitor, forinden inkassoskridt iværksættes, har modtaget rykker med frist på minimum 10 dage. Det påhviler derfor advokaten, forinden der tages skridt til inkasso at sikre sig, at en sådan rykker er fremsendt. Efter det foreliggende har advokat [X] ikke påset dette, hvorfor han findes at have tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Som følge heraf pålægges advokat[X] i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1, en bøde på 5.000 kr. til statskassen.”