Oktober

Print Print
01-10-2006
V. Interessekonflikter
2. Tidligere repræsenteret modparten

Kendelse af 24. oktober 2006 
Fra 21. april til 6. december 2005 repræsenterede advokat X en ejerforening E i forbindelse med bl.a. renovering af ejendommen. Denne renovering blev bl.a. forestået af K A/S, der selv ejede en eller flere ejerlejligheder i ejendommen. I november 2005 rettede K fra K A/S henvendelse til advokat X og bad ham om at fremsætte en anmodning over for E om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen. Ved brev af 23. november 2005 til ejerforeningens formand A anmodede advokat X på vegne K om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Han fremsendte udkast til dagsorden med bl.a. spørgsmål om den igangværende renovering. Ved brev af 6. december 2005 til A kritiserede K A/S, at generalforsamlingen var blevet udsat. Han meddelte, at sagen for K A/S var overgivet til Advokatfirmaet X. Advokat X gentog sin anmodning om afholdelse af generalforsamling. Ved brev af 25. januar 2006 meddelte advokat X, at han under generalforsamlingen ville være til stede på vegne K A/S. Den 24. februar 2006 protesterede A over, at advokat X ville deltage under generalforsamlingen som advokat for K A/S, når han tidligere havde repræsenteret ejerforeningen. Ved generalforsamlingen den 26. februar 2006 deltog advokat X som advokat for K A/S og blev valgt som dirigent. A klagede til Advokatnævnet over advokat X og gjorde gældende, at der var en interessekonflikt mellem ejerforeningen og K A/S, fordi renoveringen ikke forløb planmæssigt. Advokat X tilsidesatte derfor god advokatskik ved først at repræsentere ejerforeningen i spørgsmål vedrørende renovering af ejendommen og derefter K A/S, der helt eller delvist skulle forestå renoveringsarbejderne. Advokat X påstod frifindelse og gjorde bl.a. gældende, at en del af de øvrige ejere i foreningen på generalforsamlingen var repræsenteret af en anden advokat. Det forhold, at der var uenighed mellem nogle af medlemmerne af en ejerforening, kunne ikke medføre, at flertallet af de øvrige ejere ikke på en generalforsamling skulle kunne vælge ejerforeningens hidtidige advokat som dirigent. Nævnet afgjorde sagen således: ”Nævnet lægger til grund, at advokat [X] har repræsenteret ejerforeningen i perioden 21. april – 6. december 2005 bl.a. vedrørende juridiske problemstillinger omkring renovering af ejendommen. Herudover lægges det til grund, at renoveringen helt eller delvist blev foretaget af [K] A/S. Advokatnævnet finder det i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, at advokat [X], der oprindeligt repræsenterede ejerforeningen [E], under den ekstraordinære generalforsamling mødte som advokat for [K] A/S. Advokatnævnet lægger vægt på, at et af de spørgsmål, som skulle behandles under den ekstraordinære generalforsamling var det forhold, at renoveringen ikke forløb planmæssigt. Nævnet lægger endvidere vægt på, at den oprindelige berammede ekstraordinære generalforsamling pga. af uenighed imellem [K] og de øvrige medlemmer blev udsat.” Nævnet pålagde advokaten en bøde på 5.000 kr. Advokaten har indbragt nævnets kendelse for landsretten.

Kendelse af 9. oktober 2006
A rettede henvendelse til advokat X i anledning af, at hendes ægtefælle M ønskede skilsmisse. Den 28. juni 2005 bekræftede advokat X overfor A, at han havde modtaget nogle dokumenter til brug for udarbejdelse af bodelingsoverenskomst. Den 1. juli 2005 rettede advokat X som advokat for A henvendelse til en ejendomsmægler. Den 1. august 2005 blev A og M separeret ved bevilling. Advokat X udarbejdede skøde, der blev sendt til begge parter. Efterfølgende afholdt advokat X møde med M og drøftede mulighederne for M's overtagelse af den fælles faste ejendom. Ved brev af 22. september 2005 til M fremsatte advokat X forslag til en forligsmæssig løsning af parternes mellemværende. Der blev ikke indgået aftale om forligsmæssig deling af fællesboet. Derfor søgte advokat X om fri proces til gennemførelse af bodelingssag i skifteretten. I ansøgningen anførte han bl.a. ” Da jeg under sagens indledning har repræsenteret begge parter, mener jeg ikke, at jeg under sagens videre forløb vil kunne repræsentere nogen af parterne.” Den 21. oktober afregnede advokat X salær således: ”Salær for sagens journalisering, gennemgang af diverse papirer, adskillige telefonsamtaler, adskillige møder med Dem og Deres tidligere ægtefælle, udarbejdelse af udkast til skøde, udkast til forslag til bodeling m.v., efter omstændighederne ansat til kr. 12.000,00 med tillæg af moms, kr. 3.000,00”. A klagede til Advokatnævnet over advokat X's adfærd. Nævnet afgjorde sagen således: ”Kun hvor parterne samstemmende tilkendegiver, at de er enige om deres bodeling, kan en advokat udfærdige dokumenterne på begges vegne. I denne sag har advokat [X] i nogle sammenhænge angivet sig som advokat for [A] og i anden sammenhæng som advokat for begge parter. Således har advokat [X] i brev af 20. oktober 2005 til [A] skrevet, at han repræsenteret både hende og ægtefællen under sagens indledende stadium, medens advokaten i sit brev af 25. oktober 2005 til [A] har uddybet dette med, at det skal forstås således, at både [A] og ægtefællen havde rettet henvendelse til hans kontor, men at der ikke var nogen tvivl om, at han alene har repræsenteret hende, men at han for at undgå tvivl om de advokatetiske regler har valgt at afslutte sin behandling af sagen for begge. Ved ikke enten entydigt kun at have repræsenteret [A] eller at have sikret sig, at forudsætningerne for også at repræsentere hendes tidligere ægtefælle var til stede, og at begge parter var opmærksomme på det og enige, har advokat [X] tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.” Nævnet pålagde advokaten en bøde på 5.000 kr.