Juni

Print Print
01-06-2005
IV. Forholdet til egen klient
6. Orientering til klienten
6.2. Manglende orientering

Kendelse af 7. juni 2005
Advokat X blev beskikket for M i forbindelse med en forældremyndighedssag, hvori Retten i Hvidovre den 14/9 2004 afsagde dom og tillagde moderen forældremyndigheden. Advokat X sendte kopi af dommen til M den 16/9 og skrev i fremsendelsesbrevet bl.a. følgende: ”Som tidligere oplyst er ankefristen 8 uger at regne fra dommens afsigelse.” Den 29/9 2004 blev M telefonisk kontaktet af en medarbejder hos Folkeregisteret, der oplyste, at den tidligere ægtefælle havde foretaget adresseændring vedrørende børnene, således at de nu havde adresse hos hende. M klagede til Advokatnævnet og gjorde gældende, at det er i strid med god advokatskik, at advokat X ikke oplyste ham om, at såfremt han ankede dommen inden eksekutionsfristen, ville børnenes moder have været afskåret fra at flytte folkeregisteradressen. Nævnet afgjorde sagen således: ” Nævnet finder, at en advokat har pligt til at rådgive en klient om de fordele, der eventuelt kan være ved, at en dom ankes inden eksekutionsfristens udløb. Da advokat [X] har anerkendt ikke at have rådgivet herom, findes han at have tilsidesat god advokatskik. Som følge af det anførte tildeles han i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1, en advarsel. ”

XI. Forholdet til andre end klienten og modparten
5. Til andre tredjemænd

Kendelse af 20. juni 2005
A A/S drev virksomhed i lejede lokaler. Ejendomme var ejet af selskabet U ApS. A A/S anmeldte den 29. september 2003 betalingsstandsning, og advokat B blev antaget som tilsyn. Den 19. november 2003 fremsendte advokat X på vegne Nykredit A/S inkassoskrivelse til U ApS vedrørende ubetalte terminer pr. 11. juni og 11. september 2003. A A/S og den tilsynsførende advokat blev efter udlægsforretning den 18. december 2003 orienteret om, at huslejen skulle indbetales til advokat X. I fortsættelse af udlægsforretningen blev der indleveret auktionsbegæring til fogedretten, i hvilken forbindelse advokat X indrykkede annonce i lokalavisen angående tvangsauktion over ejendommen. I annoncen var bl.a. anført følgende: ”Ejendommen er i dag udlejet til et firma, der fremstiller værktøj og værktøjsformer. Lejer er p.t. under betalingsstandsning, men forventer at blive rekonstrueret via en akkord.” I annoncen indgik to billeder af ejendommen, hvor lejerens navn ”A A/S” kunne ses på bygningen. Advokat B klagede til Advokatnævnet på A ApS's vegne og påstod, at advokat X havde tilsidesat god advokatskik ved i annoncen om tvangsauktion over ejendommen at have oplyst, at lejeren var under betalingsstandsning. A A/S oplyste, at selskabet som følge af annoncen blev kontaktet af flere kunder, der var betænkelige ved firmaets leveringsdygtighed, ligesom firmaet efter annoncen var bragt, var blevet kontaktet af journalist fra lokalavisen med spørgsmål om betalingsstandsningen. Advokat X påstod frifindelse og gjorde til støtte herfor gældende, at han som advokat for auktionsrekvirenten primært skulle varetage panthavernes interesser i forbindelse med tvangsauktionen, at det er en relevant oplysning for en potentiel køber at lejeren har økonomiske vaskeligheder i en sådan grad, at det har været nødvendigt at anmelde betalingsstandsning. Advokatnævnet udtalte følgende: ”Advokatnævnet finder ikke, at advokat [X] har tilsidesat god advokatskik, idet han ved den foretagne annoncering ikke findes at have overskredet grænsen for, hvad han som advokat for auktionsrekvirenten bør informere om. Som følge af det anførte frifinder nævnet advokat [X] for den rejste klage.”