Advokaten 3 Skattekommisionen - En stor og vigtig opgave

Print Print
16-04-2018

ADVOKAT I SKATTEKOMMISSIONEN

En stor og vigtig opgave

Advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen er medlem af den kommission, der de kommende år skal undersøge forholdene i SKAT i perioden 2002-2017. For hende er det ikke alene en stor faglig tilfredsstillelse at kunne bringe sin viden om offentlige myndigheders forhold i spil, men også vigtigt at bidrage til at løfte en opgave af stor samfundsmæssig betydning.

Af Kirsten Weiss

Foto: Jeppe Carlsen

Ansøgningsfristen var ganske kort, da Advokatsamfundets generalsekretær i slutningen af august 2017 opfordrede interesserede advokater til at henvende sig vedrørende hvervet som medlem af Undersøgelseskommissionen om SKAT. Kommissionen, der blev nedsat af justitsministeren i juli, skulle hurtigt i gang med sit arbejde, og derfor havde advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen kun få dage til at beslutte sig for, om hun skulle lægge billet ind på at blive advokatmedlemmet af kommissionen.

Hun søgte – og fik kort efter ansøgningsfristens udløb et positivt svar.

- Naturligvis er det en kæmpe faglig anerkendelse at blive udpeget, men mest er det en stor faglig tilfredsstillelse for mig, at jeg med min viden og erfaring forhåbentlig kan bidrage til at afdække og udrede et forløb af stor samfundsmæssig betydning, siger Elsebeth Aaes-Jørgensen, der er advokat og partner i advokatvirksomheden Norrbom Vinding og specialiseret i arbejds- og ansættelsesret, hvor hun primært har fokus på det offentlige område.

Hun har stor erfaring med offentlige myndigheders forhold og har tidligere flere gange været involveret, når Norrbom Vinding har gennemført advokatundersøgelser, hvor man også arbejder systematisk med at sætte sig ind i og gennemgå et stort og meget komplekst materiale for at finde ind til det væsentlige.

SKAT er en hjørnesten

Også undersøgelseskommissionens opgave er stor. Den omfatter 15 års forvaltning under skiftende skatteministre og lovgivning samt adskillige organisatoriske ændringer. Det betyder indsamling og systematisering af materiale i en størrelsesorden, der ikke på forhånd kan gives noget præcist overslag over. Hverken i omfang eller karakter.

- Der er ingen tvivl om, at opgaven er stor. SKAT, og ikke mindst inddrivelsesområdet, er en hjørnesten i den måde, vi har indrettet samfundet på. Skatteindtægterne er den vigtigste kilde til finansiering af de offentlige udgifter, og de samlede skatter og afgifter udgør i Danmark, ifølge Danmarks Statistik, omkring 50 procent af BNP, så skatten er en forudsætning for, at vi kan få samfundsmaskineriet til at køre. Så når det først politisk er blevet besluttet hvordan, hvornår og hvor meget, der skal beskattes, er det jo også meningen, at denne beskatning skal realiseres. Og hvor der jo kan være en del debat om, hvordan selve beskatningen i vores samfund skal være, er der ikke så megen uenighed om, at de regler, der er vedtaget, skal være grundlaget for, hvordan der administreres. Derfor er det naturligvis et samfundsmæssigt problem, hvis forvaltningen ikke fungerer som tiltænkt, så skatteindtægterne ikke kommer ind som forudsat, siger Elsebeth Aaes-Jørgensen.

De tre fokuspunkter

Undersøgelseskommissionens opgave er at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til tre hovedområder: forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem), sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT samt beslutningsgrundlaget for implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.

Undersøgelsen og redegørelsen omfatter perioden fra 2002 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse, og derfor er det, som Elsebeth Aaes-Jørgensen peger på, en opgave, der formentlig omfatter en anselig mængde materiale, som kommissionen kommer til at indhente som grundlag for sin undersøgelse.

- Kommissionen er i gang med at indhente materiale. Vi er som udgangspunkt nødt til at spørge relativt bredt, fordi vi jo naturligvis ikke ved, hvilket materiale der findes. Vi ved heller ikke, hvor tilgængeligt materialet er, og hvilken form det har. Vores opgave er beskrevet i kommissoriet, men tilrettelæggelsen af forløbet er i høj grad op til os i kommissionen. En stor del af opgaven på dette tidspunkt i forløbet er derfor ikke bare at få indhentet relevant materiale, men også at få tilrettelagt en proces og en arbejdsform, der giver det overblik, der gør, at vi kan løse opgaven. Vi skal have afdækket et forløb, have skabt klarhed over begivenheder igennem 15 år, og have tegnet en form for tidslinje og kronologi, der giver organisatorisk og personelt overblik, siger Elsebeth Aaes-Jørgensen.

Et solidt hold

Selve kommissionen består af tre medlemmer: En landsdommer, en professor – og altså Elsebeth Aaes-Jørgensen som advokat. Men, som Elsebeth Aaes-Jørgensen understreger, er de tre frontfigurer bakket op af et solidt hold.

- For det første har vi hver især en suppleant, som også tager aktiv del i kommissionsarbejdet på lige fod med de egentlige kommissionsmedlemmer. Det ser jeg som en stor fordel i lyset af opgavens størrelse. For det andet er der jo herudover et sekretariat, som naturligvis spiller en stor rolle i forhold til at sikre, at vi når i mål med opgaven. Derudover er der en advokat tilknyttet som kommissionens udspørger. Så vi er et ganske solidt team, synes jeg.

I efteråret 2017 har kommissionen afholdt tre interne møder, som både er brugt på helt lavpraktiske opgaver, som for eksempel etablering af det kontor i Aarhus, hvor de to fuldtidsansatte landsdommere og sekretariatet i øvrigt arbejder på fuld tid, men også på at planlægge de fremtidige processer. Herunder både at finde egnede lokaler til de fremtidige afhøringer af indkaldte vidner, som skal foregå i københavnsområdet, men også til helt konkret at få indblik i, hvad de forskellige hver især kan bidrage med. For medlemmerne, suppleanterne og de øvrige har forskellig baggrund, forskellige juridiske specialer og forskellige erfaringer med sig. Og de er udpeget for, at de sammen skal bringe deres viden i spil.

Et privilegium

- Vi, der sidder om bordet, kender jo ikke nødvendigvis på forhånd hinanden og hinandens kvalifikationer, men skal finde sammen i et givtigt fagligt samarbejde. Jeg synes, det er et privilegium at sidde sammen med højtkvalificerede mennesker og få lov til at pulje vores erfaringer. Vores formand er god til at sikre fremdrift i tingene, og der er bordet rundt stor lydhørhed i forhold til, at vi får puljet vores forskellige erfaringer og budt ind med det relevante. Derfor er afsættet til at komme i gang med en stor opgave, hvis omfang og tidshorisont vi ikke kender endnu, rigtig godt, siger Elsebeth Aaes-Jørgensen, der understreger, at der naturligvis bliver arbejdet mellem møderne.

- Den månedlige mødefrekvens, vi foreløbig har planlagt for 2018, siger ikke noget om, hvor meget arbejdet fylder – og kommer til at fylde fremover. Vi ved bare, at det er og bliver omfattende, og derfor er det naturligvis også en stor beslutning for et advokatfirma at sætte ressourcer af til, at en af partnerne deltager i et kommissionsarbejde, der strækker sig over flere år. Det er ikke en beslutning, man træffer alene, men en, der er blevet diskuteret i ledelsen. Og mine medpartneres opbakning har jeg heldigvis til fulde. Så jeg ser frem til at bidrage til at løfte opgaven, siger Elsebeth Aaes-Jørgensen.   

Citat:

Vi, der sidder om bordet, kender jo ikke nødvendigvis på forhånd hinanden og hinandens kvalifikationer, men skal finde sammen i et givtigt fagligt samarbejde.

Undersøgelseskommissionen om SKAT

Undersøgelseskommissionen skal undersøge og redegøre for:

Det samlede begivenhedsforløb fra 2002 i tilknytning til dels forvaltningen af inddrivelsesområdet og planlægningen, udviklingen, idriftsættelsen og nedlukningen af det digitale inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem), dels sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT, dels endelig beslutningsgrundlaget for, implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i SKAT.

Skiftende skatteministres og Skatteministeriets koncerns og eventuelle andre ministres og ministeriers, herunder Finansministeriets, rolle i de trufne beslutninger, samt beslutningsgrundlag og rådgivning fra eksterne aktører.

Om – og i givet fald hvordan – der i Skatteministeriets koncern eller fra eksterne eksperter mv. blev gjort opmærksom på mulige kritisable forhold mv., hvordan og i hvilket omfang skiftende skatteministre og andre ministre har haft kendskab hertil, og om – og i givet fald hvornår – der blev reageret og fulgt op herpå.

Hvornår og hvordan Folketinget er blevet orienteret herom, og om oplysningerne har været korrekte og fyldestgørende.

Kommissionen skal foretage retlige vurderinger til belysning af, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, og kommissionen kan komme med forslag til ændringer af regler og praksis.


Elsebeth Aaes-Jørgensen

Advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, særligt på det offentlige område. Partner hos Norrbom Vinding, hvor hun har været siden firmaets start i 1998. LL.M. fra University of San Diego i 2000. Møderet for Højesteret siden 2005.


Sådan er Skattekommissionen organiseret

Kommissionens medlemmer

Landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge (formand)

Advokat, LL.M. Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup


Kommissionens udspørger

Advokat Jens Lund Mosbek


Suppleanter for kommissionens medlemmer

Landsdommer Rikke Holler – suppleant for Michael Ellehauge

Advokat, ph.d. Sune Troels Poulsen – suppleant for Elsebeth Aaes-Jørgensen

Professor, dr.jur. Karsten Revsbech – suppleant for Søren Højgaard Mørup


Særligt sagkyndig

Advokat Kurt Siggaard

Kommissionens formand og suppleanten for formanden varetager på kommissionens vegne den daglige ledelse af sekretariatet, der består af juridisk sekretær, byretsdommer Mette Langborg Christiansen, juridisk sekretær, byretsdommer Trine Poulsen, chefkonsulent, cand.jur. Tine Børsen Smedegaard og afdelingsleder Betina Bach Holm.