Tilskud til advokatvagter

Print Print
14-02-2012
Civilstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2012 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter.
Baggrunden for den nye bekendtgørelse er, at det i aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om Finansloven er vedtaget, at der årligt afsættes 7,5 mio. kr. i 2012 og 2013 til øget støtte til retshjælpskontorer.
Begrundelsen for den øgede tildeling af midler er at skabe bedre mulighed for at etablere flere retshjælpskontorer i samme område, idet der i godkendelsesproceduren kan lægges vægt på, om kontoret etableres i et område med sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer. De midler, der afsættes, skal både bruges til etablering af nye og til udvidelse af eksisterende retshjælpskontorer.
De væsentligste ændringer i forhold til de hidtidige regler, er således bekendtgørelsens § 1, stk. 2 og § 2, stk. 2. Bortset fra ovennævnte, midlertidige bevillingsudvidelse, er der således ikke foretaget ændringer i reglerne om tilskud, men den nævnte ændring vil muligt kunne have betydning for advokatvagter, der ligger i, eller søges etableret i et område med sociale eller integrationsmæssige udfordringer. Det bemærkes således, at det relevante kriterium ikke er, at der ydes rådgivning om sociale eller integrationsmæssige spørgsmål, men derimod, om retshjælpskontoret (advokatvagten) befinder sig i et område med sådanne udfordringer.
Fristen for at søge Civilstyrelsen om tilskud efter bekendtgørelsen udløber i øvrigt 1. marts 2012. Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til juridisk konsulent Sussie Sandra Suhr på sss@advokatsamfundet.dk eller tlf. 33 96 97 98.