Tavshedspligt beskytter advokat

Print Print
07-05-2012
Landsretten har omstødt byrettens kendelse vedrørende en advokat, der af anklagemyndigheden var blevet indkaldt som vidne i en straffesag mod en person, som advokaten tidligere havde været i kontakt med, men afslået at tage som klient. Advokatrådet fandt sagen så væsentlig, at det blev besluttet at stille advokatbistand til rådighed for advokaten. I følge Landsrettens kendelse kan advokaten ikke pålægges at afgive vidneforklaring i den pågældende straffesag, da retten ikke finder at advokatens vidneforklaring kan anses at være af afgørende betydning (rpl. § 170, stk. 2) for sagens udfald. Advokatrådet er meget tilfreds med Landsrettens kendelse.