Initiativerne i Advokatnævnet

Print Print
12-01-2012

Nogle avisartikler har i den senere tid tegnet et billede af Advokatnævnet, som - med henvisning til anonyme kilder - angiveligt skulle være præget af administrativt kaos og dårlig trivsel blandt medarbejderne. Det er ikke et aktuelt billede af situationen og der er derfor grund til at minde om de mange initiativer, som siden sidste år er blevet gennemført med det formål at forbedre kvaliteten af nævnets afgørelser og samtidig forkorte sagsbehandlingstiden.

Ud over en omstrukturering af sekretariatet og tilførsel af yderligere personalemæssige ressourcer er der løbende taget en række initiativer, som er indfaset siden foråret 2011. Initiativerne forventes derfor for alvor at slå igennem i løbet af i år:

• LEAN-PROJEKT
For at sikre en hurtig og smidig behandling af klagerne har sekretariatet fortsat og intensiveret et allerede påbegyndt LEAN-projekt. Der er indført en helt ny sagsgang med særlig fokus på sagsflow og mulighederne for at reducere spildtid.

• STANDARD FOR KENDELSER
For at sikre en ensartet og høj kvalitet af selve kendelserne har sekretariatet udarbejdet en fast skabelon til kendelser. Et udkast til en kendelse indeholder derfor en præsentation af den advokatretlige problemstilling, en kortere og mere præcis gengivelse af parternes påstande og anbringender og fyldigere begrundelser. Udkastene vedhæftes relevant praksis, artikler og bilagsfortegnelse.

• FLERE ØJNE PÅ SAGERNE
For at styrke kvaliteten af kendelserne bliver alle kendelsesudkast nu gennemgået af sekretariatschefen eller en erfaren juridisk konsulent før sagen sendes til Advokatnævnets medlemmer.

• EVALUERINGSMØDER
For at sikre videndeling blandt nævnssekretariatets medarbejdere og en fastholdelse af kvaliteten i kendelserne, deltager de juridiske medarbejdere i et evalueringsmøde efter møderne i Advokatnævnet. Her gennemgås afgørelserne og de generelle problemstillinger og erfaringer drøftes.

• MÅL- OG RESSOURCESTYRING
Der er indført konkrete mål for medarbejdernes produktivitet for at sikre opretholdelsen af en så kort sagsbehandlingstid, som det er muligt og forsvarligt under hensyn til ønsket om også at sikre kvalitet i afgørelserne.

• FOKUS PÅ TRIVSEL
Intet sekretariat fungerer godt og effektivt, uden at medarbejderne trives. Der har været nedsat en særlig medarbejdergruppe med fokus på trivsel, ligesom der internt er gennemført en trivselsundersøgelse. Sammen med de øvrige initiativer har dette betydet, at der nu er en høj grad af trivsel og engagement blandt sekretariatets medarbejdere.

Advokatnævnets sekretariat vil i løbet af foråret udarbejde en årsberetning for 2011, hvor udviklingen med hensyn til antallet af modtagne og afgjorte sager i 2011 vil blive beskrevet tillige med en beskrivelse af sagsbehandlingstiden, principielle afgørelser mv.

Yderligere oplysninger: Generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet, 33969798.