Advokatnævnets Årsberetning 2010

Print Print
27-05-2011

 

PRESSEMEDDELELSE

 

UÆNDRET ANTAL KLAGESAGER - TRODS FINANSKRISE


Trods finanskrise og kritisk fokus på rådgivere er kunderne støt tilfredse med deres advokater, viser Advokatnævnets årsberetning.

 

Antallet af klager over advokater ligger på et stabilt niveau. Det viser Advokatnævnets nye årsberetning.

I forhold til 2009 er stigningen i klager over advokater på blot 4 procent.

I alt 1.384 nye klager fik Advokatnævnet i 2010.

Den tendens står i kontrast til flere andre rådgivningsbrancher, som for alvor har mærket kundernes kritik efter finanskrisen – f.eks. revisorer og bankrådgivere.

”Vi har de seneste par år kun oplevet marginalt flere klager end tidligere. Det er ikke en stigning, som er særlig signifikant. Måske er tallene et udtryk for, at advokaterne selv under en finanskrise, hvor klienterne kan være pressede, er bevidste om de strenge etiske krav, man som advokat er underlagt,” siger Mads Christian Christensen, sekretariatschef i Advokatnævnet.

I 15 procent af samtlige klager, som Advokatnævnet behandlede sidste år, fik kunderne ret i deres klage.

Mange klager til Advokatnævnet afvises som grundløse, fordi klageren ikke har retlig interesse i sagen, eller fordi forældelsesfristen på 1 år er overskredet.

 

Ud af de 309 kendelser, som nævnet kom med i 2010, fordeler sanktionerne sig således:

 

  • Advokatens salær blev nedsat eller bortfaldt helt i 8 procent af nævnets kendelser.

  • Advokaten fik en irettesættelse i knap 5 procent af kendelserne.

  • Advokaten fik en bøde i ca. 40 procent af kendelserne.

  • 3 advokater mistede deres beskikkelse i 2010 svarende til ca. 1 procent.

  • 46 procent af sagerne endte med, at advokatens salær blev godkendt eller advokaten blev frifundet.

 

Advokatnævnet har som målsætning, at alle klager behandles inden for en tidsfrist på 6 måneder. Sagsbehandlingstiden er sidste år vokset fra 4,4 måneder til 6,1 måneder og Advokatnævnets sekretariatschef betegner selv denne udvikling som utilfredsstillende.

”Vi har haft flere længevarende vakancer i personalegruppen som har medført, at sagsbehandlingstiden naturligt – og stærkt beklageligt – har været stigende. Vi er nu ved at være oppe i fulde omdrejninger igen, og vi har lagt en plan således, at det er min klare forventning, at sagsbehandlingstiden snart vil se bedre ud ,” siger sekretariatschef Mads Christian Christensen.

Advokatnævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. Domstolene afsluttede i 2010 32 sager, hvor nævnets kendelser var indbragt. I blot 4 sager ophævede domstolene nævnets sanktion eller nedsatte bøden til advokaten.

 

Advokatnævnet er et uafhængigt nævn, som behandler klager over advokater. Nævnet består af 9 repræsentanter fra offentligheden, 3 dommere og 9 advokater. Årsberetningen og yderligere information om Advokatnævnet kan læses på www.advokatsamfundet.dk .

 


Yderligere oplysninger: Sekretariatschef Mads Christian Christensen, 33969767.