39. nordiske Juristmøde i Stockholm

Print Print
28-02-2011

Tilmeld dig nordisk Juristmøde

I dagene 18 - 19. august 2011 afholdes det 39. nordiske Juristmøde i Stockholm.

De nordiske juristmøder er en forening, hvis medlemmer består af jurister af alle slags fra de fem nordiske lande. Der afholdes nordisk Juristmøde hvert tredje år på skift i de nordiske hovedstæder. Møderne, der har været afholdt gennem mere end 100 år, samler altid mange deltagere. Der har ved de seneste møder deltaget omkring 1.000 jurister.
Det 39. nordiske Juristmøde har et omfattende fagligt program med en række fremtrædende jurister. Til hvert emne udarbejdes et skriftligt oplæg, som deltagerne får tilsendt forud for mødet. Efter mødet udarbejdes der en beretning med referat af forhandlingerne, som ligeledes sendes til deltagerne.

Blandt de emner, som skal behandles på det 39. nordiske Juristmøde kan nævnes:
• Moderne kriminalitetsbekæmpelse
• Krav og forventninger til den moderne dommer
• Advokaterhvervets kommercialisering
• Loyalitetsprincippet inden for aftaleretten
• Erstatning som oprejsning ved menneskerettighedskrænkelser
En fuldstændig oversigt over det faglige program og andre informationer findes på mødets hjemmeside www.nordisktjuristmote.se

Der er ved mødet også et socialt program med selskabeligt samvær, og for ledsagere arrangeres der specielle udflugter.
Onsdag 17. august afholdes der i særskilt regi en konference om mægling.

Praktiske oplysninger:
Tilmelding til mødet skal ske senest den 6. maj 2011. Tilmelding kan ske på mødets hjemmeside. Der er i forbindelse med tilmeldingen også mulighed for at reserve hotelværelse.
Deltagerafgiften er 4.000 SEK for deltagere født før 1976 og 2.000 SEK for deltagere født i 1976 eller senere.
For yderligere opdateret information henvises til mødets hjemmeside. Informationsmateriale kan endvidere rekvireres hos den danske afdelings kasserer, advokat Tove Dahl, Købmagergade 3, 1150 København K, td@t-dahl.dk.
Ved tilmelding til mødet bliver man samtidigt optaget som medlem af foreningen De Nordiske Juristmøder. Medlemskontingentet er inkluderet i deltagerafgiften. Man kan også blive optaget som medlem, selvom man ikke har mulighed for at deltage i Juristmødet i Stockholm. Medlemskontingentet er 300 kr. (for hele perioden 2011-2013) og inkluderer også den beretning, der udarbejdes efter mødet.

Rejsetilskud
Den danske styrelse for De nordiske Juristmøder råder over fondsmidler, der kan anvendes som tilskud til yngre juristers deltagelse i Juristmødet. Ansøgning om tilskud sendes til den danske afdelings kasserer, advokat Tove Dahl på ovennævnte adresse. Det bedes i ansøgningen oplyst, om ansøgeren har søgt eller modtaget tilskud fra andre. Endvidere skal fødselsår oplyses. Rejsetilskud vil som udgangspunkt kun blive meddelt til ansøgere, der er født i 1976 eller senere.