Om advokatkredsene og kredsbestyrelserne

Print Print

Danmark er inddelt i 8 advokatkredse, som hver ledes af en kredsbestyrelse. Hver kredsbestyrelse består af advokater valgt i advokatkredsen. Kredsbestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. I sager, hvor kredsbestyrelsen bistår Advokatnævnet, tiltrædes kredsbestyrelsen af en offentlighedsrepræsentant udpeget af Justitsministeriet.

Kredsbestyrelsens opgaver
Den enkelte kredsbestyrelse har til opgave

1.       at bistå Advokatrådet og Advokatnævnet i deres virksomhed,

2.       at afholde kollegiale samtaler med advokater eller medejere af advokatselskaber fra omkringliggende advokatkredse, og

3.       at afvikle valg til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelsen i den pågældende advokatkreds.

Kredsbestyrelsens bistand til Advokatnævnet
Kredsbestyrelsens bistand til Advokatnævnet består i, at kredsbestyrelsen efter Advokatnævnets nærmere bestemmelse bistår i klagesager om

1.       et vederlag, som en advokat, et advokatselskab eller en medejer af et advokatselskab har forlangt for sit arbejde, og

2.       en advokat, et advokatselskab eller en medejere af et advokatselskab, der har tilsidesat god advokatskik.

Det er Advokatnævnet, der afgør disse sager. Kredsbestyrelsens bistand vil derfor bestå i en indstilling om sagens afgørelse til Advokatnævnet.

De nærmere regler om kredsbestyrelsernes bistand til Advokatnævnet er fastsat i bekendtgørelsen om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed.