Retshjælp og fri proces

Print Print

Få gratis advokathjælp eller tilskud til advokatbistand

Retshjælp og fri proces
I det danske retssystem findes en række ordninger, hvor man kan få gratis advokathjælp eller få tilskud til advokatbistand. I nogle tilfælde kræver det, at man har en indtægt under en vis grænse.

Retshjælp på trin 1
Retshjælp på trin 1 kan man bl.a. få hos advokatvagterne og er gratis.
Hos advokatvagterne kan alle, uanset deres indtægt, få mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål. Der er tale om en hurtig og helt grundlæggende rådgivning. Man kan betegne det som en slags juridisk skadestue, hvor man hurtigt forsøger at afdække problemets karakter og de muligheder, der er for at få det løst.

Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.

Retshjælp på trin 2 og 3
På trin 2 og 3 får man et tilskud til betaling af advokatregningen. Retshjælp på trin 2 og 3 kræver, at ens indtægt ikke er for høj.
Du kan få tilskud i 2016, hvis din personlige indkomst i 2014 med tillæg af positiv kapitalindkomst var under 308.000 kr. Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, kan de anvendes mod, at der fremlægges dokumentation herfor. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt i 2014 være under 391.000 kr. Dog vil din partners indtægt ikke skulle medregnes, hvis I har modstridende interesser i sagen.
Beløbene forhøjes med 53.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn under 18 år, som enten bor hos den retshjælpssøgende eller i overvejende grad forsørges af denne.

Trin 2
Retshjælp på trin 2 betyder, at advokaten kan lave arbejde for 1.040 kr. (inkl. moms) Heraf betaler staten 75 %, dvs. 780 kr., og man skal så selv betale 260 kr.
Advokaten kan på trin 2 rådgive og udarbejde enkelte breve eller enkle stævninger, svarskrifter, bodelingsoverenskomster, testamenter eller ægtepagter og lignende.

Trin 3
Hvis din sag vedrører en tvist med en modpart, hvor der er rimelig udsigt til et forlig, har du mulighed for at få retshjælp på trin 3.
Retshjælp på trin 3 betyder, at advokaten kan lave arbejde for 2.390 kr. Heraf betaler staten halvdelen, og du skal så selv betale den anden halvdel, altså 1.195 kr., til advokaten.
Du kan godt få retshjælp på både trin 2 og 3 i den samme sag. Det betyder, at du kan få lavet advokatarbejde for 3.430 kr., hvoraf du selv skal betale 1455 kr.
Det gælder både på trin 2 og 3, at hvis du får retshjælp til en ansøgning om fri proces, skal du ikke selv betale noget.
Det er ikke alle advokater, som deltager i ordningen med offentlig retshjælp. Byretten kan oplyse dig om, hvilke advokater der giver retshjælp med offentlige tilskud.

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager:

  • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag.
  • Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen er af overvejende erhvervsmæssig karakter.
  • Hvis du skal søge om gældssanering.
  • Hvis din sag er under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et godkendt klage og ankenævn (du kan dog godt få retshjælp til at klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse).
  • Hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, skal den bruges, før man kan få tilskud til offentlig retshjælp.

Det er også en betingelse for retshjælp, at advokaten fra starten bedømmer, at sagen kan afsluttes med det arbejde, der kan dækkes under retshjælpen.

Fri proces
Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.
Du kan få fri proces til de fleste ægteskabs- og forældremyndighedssager. Du kan også få fri proces, hvis du tidligere har fået medhold i sagen i en række godkendte klage- eller ankenævn, eller hvis sagen er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven. I disse sager skal man søge om fri proces hos den byret, som sagen hører under.
Du kan få fri proces i andre sager, hvis du har en rimelig grund til at føre sagen. Din advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om det er tilfældet, før advokaten søger fri proces for dig. I den type sager er det Civilstyrelsen, man skal søge om fri proces. I sager, hvor man optræder som lejer, ansat eller skadelidt, anses man som regel for at have en rimelig grund til at føre sagen.
Det er en betingelse for at få fri proces, at din indtægt ikke overstiger et bestemt beløb. Beløbet reguleres en gang om året.
For at opnå fri proces i 2016 skal din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst i 2014 have været under 308.000 kr. Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, kan de anvendes mod, at der fremlægges dokumentation herfor. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt have været under 391.000 kr. Hvis parret har modstående interesser i sagen, anvendes dog ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige.
Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 53.000 kr. pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.
Er du erhvervsdrivende, gives der normalt ikke fri proces til sager, der har med din erhvervsudøvelse at gøre. Der gives heller ikke fri proces til rene inkassosager.

Omkostningsdækning i forbindelse med forbruger sager ved domstolene
Forbrugerstyrelsen kan dække en forbrugers udgifter i forbindelse med en retssag på grundlag af en afgørelse eller et forlig indgået i forbindelse med en klagesagsbehandling. Det er en forudsætning, at forbrugeren har fået helt eller delvist medhold i klagesagen og at det ikke er åbenbart, at forbrugeren ikke vil få medhold i sagen ved domstolene.
Ordningen er subsidiær i forhold til en eventuel retshjælpsforsikring. Har en forbruger en retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger ved en retssag, skal denne derfor udtømmes først. Forbrugerstyrelsen vil kunne dække forbrugerens udgifter til en eventuel selvrisiko og/eller udgifter, der overstiger retshjælpsforsikringens maksimumdækning. I det omfang en forbruger ikke har en retshjælpsforsikring, der dækker retssagens omkostninger, vil ordningen træde i stedet fri proces efter retsplejeloven.
Derudover vil Forbrugerstyrelsen kunne dække en forbrugers udgifter i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en klagenævnsafgørelse eller et forlig.

Omkostningsdækningen sker efter lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager, der trådte i kraft d. 1. oktober 2015. Lovens bestemmelser om omkostningsdækning finder anvendelse på klager til Forbrugerklagenævnet, eller et godkendt privat tvistløsningsorgan. Loven om forbrugerklager er blevet ophævet, men finder dog anvendelse på klager, som er indgivet forud for ikrafttrædelsestidspunktet for lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager.

Bekendtgørelser for området

Læs bekendtgørelserne her.