Møderet

Print Print


Møderet for landsret
En advokat har møderet for landsret og i alle sager for Sø- og Handelsretten, når advokaten har bestået en prøve i procedure, jf. retsplejelovens § 133, stk. 1.

Prøven kan udover advokater aflægges af autoriserede advokatfuldmægtige, der efter retsplejelovens § 136, stk. 4, kan give møde for landsretten i kraft af en proceduretilladelse.

Prøven består i, at advokaten eller advokatfuldmægtigen udfører to retssager, der afsluttes med en mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens § 133, stk. 3. Landsretterne eller Sø- og Handelsretten kan dog ud fra den første sags karakter og udførelsen heraf erklære prøven for bestået alene på grundlag af denne ene sag. Udføres der to retssager, skal den anden sag udføres senest 5 år efter udførelsen af den første sag, medmindre den ret, hvor anden sagen føres, meddeler undtagelser herfra, jf. retsplejelovens § 133 stk. 5.

Den ene sag kan være en byretssag med kollegial behandling eller en sag med deltagelse af sagkyndige dommere. Den anden sag skal aflægges for Østre eller Vestre Landsret eller for Sø- og Handelsretten. Sagen kan i øvrigt kun danne grundlag for prøven, hvis vedkommende ret finder sagen egnet.

Du kan kun indstilles til prøven to gange, jf. § 133, stk. 6.

Øvethedserklæring og møderet for Højesteret
En advokat har, jf. retsplejelovens § 134, stk. 1, møderet for Højesteret, når advokaten har indgivet anmeldelse til Højesterets justitskontor vedlagt:

  • en erklæring fra Advokatrådet om, at advokaten i mindst 5 år har været i virksomhed som advokat med møderet for landsret, og
  • en såkaldt ”øvethedserklæring” fra landsretten om, at advokaten er øvet i procedure.

Erklæring fra Advokatrådet
Formålet med erklæringen er at sikre, at advokaten har den nødvendige erfaring med virksomhed som advokat med møderet for landsret.

Ved beregningen af femårs perioden er det nødvendigt at tage hensyn til eventuelle længerevarende fraværsperioder, for eksempel på grund af barsel eller sygdom. Ved anmodning om en erklæring fra Advokatrådet skal du i henhold til § 134 angive længerevarende fraværsperioder i forbindelse med eksempelvis sygdom, barsel, nedsat arbejdstid, anden orlov eller fravær.

Du kan læse mere om Advokatrådets praksis i Advokaten 5/2006.

Anmodning om erklæring skal sendes til Advokatrådets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.


Erklæring fra landsretten
Ansøgningen skal være skriftlig. Der skal vedlægges en liste over de relevante sager, som advokaten har ført inden for de seneste fem år for Østre Landsret, Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten.

For hver sag skal du anføre:

  • hvilken ret der har behandlet sagen,
  • afdelingsnummer,
  • sagsnummer,
  • parternes navne,
  • tidspunktet for hovedforhandlingen og
  • evt. særskilte bemærkninger, jf. nedenfor.

Kriterier for udstedelse af øvethedserklæring
Advokaten skal som udgangspunkt have udført omkring 10 almindelige civile sager inden for en periode på 5 år, og sagsførelsen skal have været forsvarlig. Et mindre antal sager kan efter omstændighederne accepteres, hvis der foreligger særlige oplysninger, der taler for, at den pågældende advokat må anses for øvet i procedure.

Om de enkelte sagstyper har landsretten angivet følgende:

Almindelige civile sager:
Der skal i den enkelte sag have været afholdt mundtlig hovedforhandling, Sagerne skal således have været procederet, men ikke nødvendigvis afsluttet med en dom. En sag, der er forligt efter procedure og rettens tilkendegivelse, kan således indgå i vurderingen.

Ægteskabssager og/eller straffesager:
Sagsførelsen vil efter omstændighederne kunne danne grundlag for udstedelse af øvethedserklæring.

Såfremt der foreligger sådanne omstændigheder med hensyn til sagernes karakter og omfang, at der er samme grundlag for at bedømme den pågældendes øvethed som ved udførelse af almindelige civile sager, vil ægteskabssager/straffesager i det hele indgå i bedømmelsen med samme vægt som civile sager. Såfremt den ansøgende advokat er af den opfattelse, at en eller flere ægteskabssager/straffesager opfylder denne betingelse, skal dette anføres med en udførlig begrundelse i forbindelse med ansøgningen.

Bortset herfra er det ikke muligt at fastsætte et nærmere antal ægteskabs- eller straffesager, som advokaten skal have udført, før kravet om øvethed må anses for opfyldt. Afgørende er, at advokaten på tilfredsstillende måde har udført et antal sager af et vist omfang og i øvrigt af en sådan beskaffenhed, at de giver et forsvarligt grundlag for at bedømme den pågældendes øvethed.

Skriftligt behandlede civile kæremål indgår ikke i vurderingen, hvilket børnefjernelsessager som udgangspunkt heller ikke gør.

Mundtligt behandlede kæremål kan efter omstændighederne indgå i vurderingen.

Generelt gælder, at i det omfang, at advokaten mener, at udførelsen af en eller flere sager bør tillægges særlig betydning, bør ansøgningen om øvethedserklæring indeholde en udførlig begrundelse herfor.

Møderet for landsret og Højesteret

Læs mere på domstol.dk om anmeldelse af prøvesag for landsretten og øvethedserklæring

Retningslinjer for prøvesag

Download domstolenes retningslinjer (pdf) for prøvesager for landsretten og Sø- og Handelsretten.

Regler og vedtægter for Advokatsamfundet

Læs gældende regler her